ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ TCAS’62 O-NET ภาษาไทย

คอร์สเก็งแนวข้อสอบ TCAS'62 พร้อมเฉลย

แชร์ให้เพื่อน
6.1K
Views
รายละเอียด

เฉลยข้อสอบ PRETCAS โดยติวเตอร์ชั้นนำ ระดับประเทศ


คอร์สเก็งแนวข้อสอบของTCAS'62 พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ 
ปีนี้จะออกแนวไหน วางแผนการอ่านหนังสือวิชานี้อย่างไรและเฉลยข้อสอบทุกข้อ

เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
เฉลย PRETCAS’62 O-NET ภาษาไทย 02:52:25
O-NET ภาษาไทย ข้อ 1
00:05:27
ทดลองเรียน
O-NET ภาษาไทย ข้อ 2
00:07:50
O-NET ภาษาไทย ข้อ 3
00:05:18
O-NET ภาษาไทย ข้อ 4
00:05:04
O-NET ภาษาไทย ข้อ 5
00:04:12
O-NET ภาษาไทย ข้อ 6
00:02:43
O-NET ภาษาไทย ข้อ 7
00:02:12
O-NET ภาษาไทย ข้อ 8
00:01:53
O-NET ภาษาไทย ข้อ 9
00:01:44
O-NET ภาษาไทย ข้อ 10
00:01:58
O-NET ภาษาไทย ข้อ 11
00:01:27
O-NET ภาษาไทย ข้อ 12
00:01:07
O-NET ภาษาไทย ข้อ 13
00:01:17
O-NET ภาษาไทย ข้อ 14
00:01:22
O-NET ภาษาไทย ข้อ 15
00:01:23
O-NET ภาษาไทย ข้อ 16
00:00:43
O-NET ภาษาไทย ข้อ 17
00:02:16
O-NET ภาษาไทย ข้อ 18
00:00:49
O-NET ภาษาไทย ข้อ 19
00:01:08
O-NET ภาษาไทย ข้อ 20
00:00:56
O-NET ภาษาไทย ข้อ 21
00:00:44
O-NET ภาษาไทย ข้อ 22
00:01:13
O-NET ภาษาไทย ข้อ 23
00:01:04
O-NET ภาษาไทย ข้อ 24
00:00:54
O-NET ภาษาไทย ข้อ 25
00:01:28
O-NET ภาษาไทย ข้อ 26
00:00:39
O-NET ภาษาไทย ข้อ 27
00:01:06
O-NET ภาษาไทย ข้อ 28
00:01:48
O-NET ภาษาไทย ข้อ 29
00:01:40
O-NET ภาษาไทย ข้อ 30
00:01:06
O-NET ภาษาไทย ข้อ 31
00:02:17
O-NET ภาษาไทย ข้อ 32
00:03:18
O-NET ภาษาไทย ข้อ 33
00:01:14
O-NET ภาษาไทย ข้อ 34
00:06:38
O-NET ภาษาไทย ข้อ 35
00:03:48
O-NET ภาษาไทย ข้อ 36
00:03:18
O-NET ภาษาไทย ข้อ 37
00:00:51
O-NET ภาษาไทย ข้อ 38
00:00:52
O-NET ภาษาไทย ข้อ 39
00:01:42
O-NET ภาษาไทย ข้อ 40
00:01:39
O-NET ภาษาไทย ข้อ 41
00:01:29
O-NET ภาษาไทย ข้อ 42
00:01:26
O-NET ภาษาไทย ข้อ 43
00:00:37
O-NET ภาษาไทย ข้อ 44
00:01:41
O-NET ภาษาไทย ข้อ 45
00:01:56
O-NET ภาษาไทย ข้อ 46
00:00:41
O-NET ภาษาไทย ข้อ 47
00:01:47
O-NET ภาษาไทย ข้อ 48
00:01:03
O-NET ภาษาไทย ข้อ 49
00:00:54
O-NET ภาษาไทย ข้อ 50
00:00:52
O-NET ภาษาไทย ข้อ 51
00:02:19
O-NET ภาษาไทย ข้อ 52
00:01:04
O-NET ภาษาไทย ข้อ 53
00:00:36
O-NET ภาษาไทย ข้อ 54
00:04:03
O-NET ภาษาไทย ข้อ 55
00:01:24
O-NET ภาษาไทย ข้อ 56
00:01:14
O-NET ภาษาไทย ข้อ 57
00:01:04
O-NET ภาษาไทย ข้อ 58
00:01:37
O-NET ภาษาไทย ข้อ 59
00:08:54
O-NET ภาษาไทย ข้อ 60
00:20:33
O-NET ภาษาไทย ข้อ 61
00:05:08
O-NET ภาษาไทย ข้อ 62
00:01:01
O-NET ภาษาไทย ข้อ 63
00:06:10
O-NET ภาษาไทย ข้อ 64
00:00:48
O-NET ภาษาไทย ข้อ 65
00:00:46
O-NET ภาษาไทย ข้อ 66
00:00:36
O-NET ภาษาไทย ข้อ 67
00:00:48
O-NET ภาษาไทย ข้อ 68
00:00:55
O-NET ภาษาไทย ข้อ 69
00:00:37
O-NET ภาษาไทย ข้อ 70
00:01:57
O-NET ภาษาไทย ข้อ 71
00:01:13
O-NET ภาษาไทย ข้อ 72
00:00:47
O-NET ภาษาไทย ข้อ 73
00:00:50
O-NET ภาษาไทย ข้อ 74
00:01:15
O-NET ภาษาไทย ข้อ 75
00:01:33
O-NET ภาษาไทย ข้อ 76
00:00:11
O-NET ภาษาไทย ข้อ 77
00:01:42
O-NET ภาษาไทย ข้อ 78
00:01:05
O-NET ภาษาไทย ข้อ 79
00:00:34
O-NET ภาษาไทย ข้อ 80
00:01:07
คะแนนรีวิว

300 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 500 บาท ลด 40%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 80 คลิป รวม 2 ชั่วโมง 52 นาที 25 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์ทำงาน
  • อาจารย์พิเศษและวิทยากร​
  • วิชาภาษาไทย​
  • PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู​
  •  GAT วิเคราะห์เชื#อมโยง​


การศึกษา
  • .ศ. 2555 ปริญญามหาบ ัณฑิต (โท) การจัดการมหาบัณฑิต
สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
  • พ.ศ. 2553 ปริญญาบัณฑิต (ตรี)​ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
สาขาการสอนมัธยม
มนุษยศาสตร-์สังคมศาสตร์ วิชาเอก ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย