ติวละเอียด เน้นกระชับ กับข้อสอบ 9 สามัญ คณิต ปี57

เฉลยโจทย์พร้อมสอนเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการทำโจทย์ จำนวนข้อสอบ 30 ข้อ

แชร์ให้เพื่อน
5.1K
Views
และอีก 610 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

 • เฉลยโจทย์พร้อมสอนเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการทำโจทย์ จำนวนข้อสอบ 30 ข้อ
เนื้อหาทั้งหมด 13 บทที่ข้อสอบออกประจำทุกปี พร้อมเทคนิคการคิดที่ทำให้เราเข้าถึงคำตอบได้เร็วและกระชับที่สุด 

สิ่งที่ได้รับ 
 • ผู้เรียนจะทราบว่าเนื้อหาแต่ละบทใน 13 บท ออกอะไรบ้าง และบทไหนสำคัญออกเยอะ
 • บทไหนง่ายควรเก็บคะแนน พร้อมทั้งจะทราบความลับในแต่ละบทว่าออกหัวข้อใดซ้ำเป็นประจำทุกปี
 • อีกทั้งจะทำให้ผู้เรียนได้ทราบจุดอ่อนตัวเองว่าอ่อนแอบทไหน จะได้ปรับตัวได้ทันก่อนลุยสนามสอบจริง

สิ่งที่จะได้รับ
ผู้เรียนจะทราบว่าเนื้อหาแต่ละบทใน 13 บท ออกอะไรบ้าง
บทไหนสำคัญออกเยอะ
บทไหนง่ายควรเก็บคะแนน
จะทราบความลับในแต่ละบทว่าออกหัวข้อใดซ้ำเป็นประจำทุกปี
ทำให้ผู้เรียนได้ทราบจุดอ่อนตัวเองว่าอ่อนแอบทไหน จะได้ปรับตัวได้ทันก่อนลุยสนามสอบจริง
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ติวละเอียด เน้นกระชับ กับข้อสอบ 9 สามัญ คณิต ปี57 01:47:27
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 1
00:03:59
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 2
00:01:12
ทดลองเรียน
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 3
00:03:05
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 4
00:01:48
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 5
00:02:26
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 6
00:01:32
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 7
00:01:24
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 8
00:02:37
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 9
00:01:52
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 10
00:02:06
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 11
00:03:20
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 12
00:04:07
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 13
00:02:48
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 14
00:04:07
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 15
00:06:11
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 16
00:05:39
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 17
00:02:34
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 18
00:02:11
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 19
00:07:02
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 20
00:06:45
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 21
00:02:21
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 22
00:03:58
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 23
00:03:02
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 24
00:05:18
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 25
00:06:10
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 26
00:01:44
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 27
00:02:58
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 28
00:03:55
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 29
00:05:37
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 ปี 2557 ข้อ 30
00:05:39
คะแนนรีวิว

200 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 550 บาท ลด 64%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 30 คลิป รวม 1 ชั่วโมง 47 นาที 27 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประสบการณ์การทํางาน

 • อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์วิศวกรรม1” ให้กบภาควิชาทรัพยากรนํา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์ประยุกต์” ให้กบคณะ ั ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • ผู้ชวยอาจารย์ ่ (Teaching Assistant) วิชา Applied Probability for Electrical Engineers ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน POMP*พอมพ์(ยานรังสิต ่ )
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์สถาบัน Better Plus
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และทําสือการสอน สถาบันเตรียมแพทย์(ยานซีคอนสแควร์ ่ )
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน RAC สาขาสําโรง
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน RAC สาขาเอกมัย
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาฟิ สิกส์สถาบัน Success Tutoring Academy
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และฟิ สิกส์โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มี (Find me)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สอนเสริมพิเศษวันเสาร์
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนราชวินิตบางเขน ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • อาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรตางประเทศ ่ (Private Course) ให้กบนักเรียนของ ั Montfort Secondary School, Horgang, Singapore.
 • อาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรตางประเทศ ่ (Private Course) ให้กบนักเรียนของ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ (Harrow International School)
 • อาจารย์พิเศษโรงเรียนสายปัญญารังสิต ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กบัโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์, ปทุมวิไล, ไทรน้อย, โพธินิมิตวิทยาคม, บดินทรเดชา นนทบุรี, สตรีนนทบุรีบางใหญ, ่ เตรียมอุดมฯ นนทบุรี, บางบัวทอง, ราษฎร์นิยม, เตรียมอุดมฯ ลําลูกกา
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนทวีธาภิเศกในโครงการประเมินผลสัมฤทธิผู้เรียนระดับเขตพืนทีการศึกษา (Local Assessment System) ปี การศึกษา 2552
 • อาจารย์สอนพิเศษโครงการโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • อาจารย์สอนพิเศษโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กบัโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปี การศึกษา 2553
 • อาจารย์สอนพิเศษการแขงขันทางวิชาการระดับเขตพืนทีการศึกษาเพือแขงขันในระดับนานาชาติ วิชา ่คณิตศาสตร์โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน
 • วิทยากรพิเศษในการดูแล ควบคุม และฝึ กซ้อมนักเรียนใน “การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ่ ” ในสวนของการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ซึงได้รับรางวัลเหรียญทอง และได้เป็ นตัวแทนเขต ่ ่ ไปแข่งขันระดับภาคตอไป ่ ่
 • ทําสือการสอนออนไลน์ให้กบ บริษัท อัพบีน จํากด ั ั (http://upbean.co.th/) บริษัทด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับประเทศได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ่และเทคโนโลยี
 • วิทยากรรับเชิญแนะแนววิธีการพิชิตข้อสอบ O - Net, GAT, PAT สอบตรง และสอบโควต้าให้กับงาน  UEXPO 2011 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา วันที9 เมษายน 2554เวลา 16.30 - 18.00 น.ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ Nation

ประวัติการศึกษา
 • 2550 – 2547 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเกรดเฉลีย 3.19
 • 2547 – 2544 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เกรดเฉลีย 3.71