ติวสรุปเจาะเนื้อหาเคมีเข้มข้น ม.5 (เล่ม 2) #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น จะได้เรียนเนื้อหาที่ต้องเจอ เพื่อใช้ในการเรียนในห้องเรียน ใช้ในการเตรียมตัวเพื่อจะสอบกลางภาค – ปลายภาค เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

แชร์ให้เพื่อน
24.0K
Views
และอีก 198 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

“คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ”


รายละเอียดวิชา/คอร์ส
    คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น จะได้เรียนเนื้อหาที่ต้องเจอ เพื่อใช้ในการเรียนในห้องเรียน ใช้ในการเตรียมตัวเพื่อจะสอบกลางภาค – ปลายภาค เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่จะได้รับในคอร์ส
- สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน และในข้อสอบ
- เทคนิคที่สร้างความเข้าใจในวิชาเคมี
- เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี
- ตัวอย่างระหว่างการเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดี
- เอกสารประกอบการเรียน และหากมีปัญหา สามารถทักเข้ามาสอบถามติวเตอร์ได้ตลอดในการเรียน

 

เนื้อหาคอร์ส คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น เล่ม 2 (มัธยมศึกษาปีที่ 5) เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

เคมี ม.5 เทอม 1 : บทที่ 1 สมบัติของแก๊ส

เคมี ม.5 เทอม 1 : บทที่ 2  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

เคมี ม.5 เทอม 1 : บทที่ 3 สมดุลเคมี

เคมี ม.5 เทอม 2 : บทที่ 4 กรด-เบส


เคมี ม.5 เทอม 2 : บทที่ 5 เคมีไฟฟ้า
 

สิ่งที่จะได้รับ
สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน และในข้อสอบ
เทคนิคที่สร้างความเข้าใจในวิชาเคมี
เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี
ตัวอย่างระหว่างการเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดี
เอกสารประกอบการเรียน และหากมีปัญหา สามารถทักเข้ามาสอบถามติวเตอร์ได้ตลอดในการเรียน
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

เนื้อหา
ม.5 เทอม 1 บทที่ 1 เรื่อง สมบัติของแก๊ส โดย อ.ไมธ์ 05:11:25
กฎของแก๊สอุดมคติ กฎของบอยล์ กฎของชาลส์ กฎของเกย์ลูสแซค กฎของอะโวกาโดร ความหนาแน่นของแก๊สอุดมคติ การคำนวณสมบัติของแก๊สในปฏิกิริยาเคมี
01:34:22
ตัวอย่างโจทย์ทบทวนเรื่องกฎของแก๊ส
01:39:11
ความดันย่อยและความดันรวม ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส การแพร่ของแก๊สและกฎการแพร่ผ่านของ Graham
01:22:35
ตัวอย่างโจทย์ทบทวนเรื่องการแพร่ของแก๊ส
00:35:17
ม.5 เทอม 1 บทที่ 2 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดย อ.ไมธ์ 04:42:35
นิยามการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กราฟผลการทดลอง
01:07:25
ตัวอย่างการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
01:20:51
การเกิดปฏิกิริยาเคมี , พลังงานก่อกัมมันต์ , การเปลี่ยนแปลงพลังงานเมื่อปฏิกิริยาดำเนินไป
01:15:48
ความเข้มข้นกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โจทย์ทบทวนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
00:58:31
ม.5 เทอม 1 บทที่ 3 เรื่อง สมดุลเคมี โดย อ.ไมธ์ 05:09:25
ปฏิกิริยาผันกลับได้ การเกิดภาวะสมดุล ประเภทของสมดุลเคม
01:16:03
ตัวอย่างการคํานวณค่าคงที่สมดุล ตอนที่ (1)
00:53:25
ทดลองเรียน
ตัวอย่างการคํานวณค่าคงที่สมดุล ตอนที่ (2)
01:10:30
การปรับตัวของสมดุลเคมีตามหลักของ Le Chatelier เมื-อถูกรบกวนด้วยปัจจัย ภายนอก
00:54:11
โจทย์ทบทวนเรื-องการปรับตัวของสมดุลตามหลักของ Le Chatelier
00:55:16
ม.5 เทอม 1 เรื่อง ของแข็งและของเหลว (หลักสูตรเก่าเพิ่มเติม) โดย อ.ไมธ์ 05:00:11
ของแข็งและของเหลว 1
01:15:27
ของแข็งและของเหลว 2
00:46:51
โจทย์ของแข็งของเหลว 1
01:42:12
โจทย์ของแข็งของเหลว 2
01:15:41
ม.5 เทอม 2 บทที่ 1 เรื่อง กรด-เบส โดย อ.ไมธ์ 09:17:35
ทฤษฎีกรดเบสของอาร์เรเนียส, เบรินสเตด-ลาวรี, ลิวอิส การจําแนกชนิดของ กรดเบส ความแรงของกรดเบส
01:21:25
สูตรการคํานวณการแตกตัวของกรดเบส การคํานวณค่า pH และ pOH
01:04:52
ตัวอย่างการคํานวณการคํานวณการแตกตัวของกรดเบส การคํานวณค่า pH และ pOH
01:02:12
อินดิเคเตอร์ที-ใช้ระบุค่า pH ,Universal Indicator ,สารละลายที-เปลี-ยนสีได้ ปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบส
01:14:59
เกลือ การเกิดเกลือ ชนิดของเกลือ ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ การหาค่า pH และ pOH ของเกลือ
00:58:44
การไทเทรต การจัดชุดการทดลอง การติดตามค่า pH กราฟการไทเทรต การ คํานวณปริมาณสารที-จุดสมมูล
01:33:22
การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ คุณสมบัติของบัฟเฟอร์ การหาค่า pH และ pOH ของสารละลายบัฟเฟอร์
01:09:48
ตัวอย่างการคํานวณสารละลายบัฟเฟอร
00:52:13
ม.5 เทอม 2 บทที่ 2 เรื่อง เคมีไฟฟ้า โดย อ.ไมธ์ 08:08:43
เลขออกซิเดชันของโลหะ, อโลหะ, กลุ่มอโลหะ, สารประกอบ
01:19:48
การดุลสมการรีดอกซ์แบบการใช้เลขออกซิเดชัน (วิธีเต็มเซลล์)
01:05:15
การดุลสมการรีดอกซ์แบบการใช้วิธีแยกทีละครึ่งเซลล
00:50:19
เซลล์กัลวานิก การต่อวงจรไฟฟ้า
01:00:03
การเขียนแผนภาพเซลล์ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน ตัวอย่างโจทย์ทบทวน
01:28:40
เซลล์อิเล็กโทรไลติก การแยกสารด้วยไฟฟ้า
01:03:34
ประยุกต์เซลล์อิเล็กโทรไลติก แบตเตอรี่
01:21:04
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย สวิตา สุขศวรี เมื่อ 18 ก.ย. 63

โดย ปรีณา ยสวสุน เมื่อ 14 ก.ย. 63
ได้ความรู้มากขึ้น เทคนิคที่อาจารย์ให้ ช่วยทำให้เข้าใจมาก ชอบมากๆเลยค่ะ

4,290 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 8,290 บาท ลด 48%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 32 คลิป รวม 37 ชั่วโมง 29 นาที 54 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • สอนวิชาเคมีสถาบันกวดวิชา Eureka
 • รับเชิญสอนวิชาเคมีรายการสอนศาสตร์ ทางช่องทรูวิชันส์
 •  เขียนตำราเคมีสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชื่อ CHEMISTRY RANGER สำนักพิมพ์ GANBATTE
 • เขียนหนังสือเตรียมสอบ PAT 2 วิชาเคมี ชื่อ ตีโจทย์ PAT 2 เคมี  สำนักพิมพ์ GANBATTE
 • เขียนหนังสือเตรียมสอบ เคมี  9 วิชาสามัญ ชื่อ ตีโจทย์  9 วิชาสามัญ เคมี (ตีพิมพ์ปลายปี 2561) สำนักพิมพ์ GANBATTE
 
ประวัติการศึกษา
 •  ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) ม.เกษตรศาสตร์
 •  ป.โท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) ม.เกษตรศาสตร์