นับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ ม.6 เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

คอร์สนับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ จะได้เรียนครบทุกเนื้อหาที่ต้องเจอ เพิ่มทักษะและเทคนิคในการเรียน ทำให้การเรียนในห้องเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจ เติมเต็มความความเข้าใจด้วยการเจาะลึกคำอธิบายและบทนิยาม โดยเนื้อหาคอร์สจะมีทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เสริม(เพิ่มเติม)

แชร์ให้เพื่อน
3.4K
Views
รายละเอียด

นับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

 

รายละเอียด

    คอร์สนับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ จะได้เรียนครบทุกเนื้อหาที่ต้องเจอ เพิ่มทักษะและเทคนิคในการเรียน
ทำให้การเรียนในห้องเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจ เติมเต็มความความเข้าใจด้วยการเจาะลึกคำอธิบายและบทนิยาม
โดยเนื้อหาคอร์สจะมีทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เสริม (เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้

 

ในคอร์สนี้ น้อง ๆ จะได้

 • มากกว่าความเข้าใจที่น้อง ๆ ไม่ต้องจดจำ แต่สร้างความเข้าใจที่ดี
 • สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน
 • คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยาก อีกต้องไป เน้นการเรียนอย่างสนุกสนาน และตื่นตัวในเนื้อหาการเรียนรู้ตลอดเวลา
 • เทคนิคที่จะช่วยน้อง ๆ ในการทำโจทย์ ทั้งวิธีตรง วิธีลัด เพิ่มความเป็นความถนัดด้านคณิตศาสตร์
 • ก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบก่อนจะสอบ
 


เนื้อหาคอร์ส นับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ ม.6 เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

1. แคลคูลัสเบื้องต้น
2. กำหนดการเชิงเส้น
3. สถิติ
4. จำนวนเชิงซ้อน
5. การสำรวจความคิดเห็น

สิ่งที่จะได้รับ
มากกว่าความเข้าใจที่น้อง ๆ ไม่ต้องจดจำ แต่สร้างความเข้าใจที่ดี
สรุปเน้น ๆ จุดเน้นในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน
คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต้องไป เน้นการเรียนอย่างสนุกสนาน และตื่นตัวในเนื้อหาการเรียนรู้ตลอดเวลา
เทคนิคที่จะช่วยน้อง ๆ ในการทำโจทย์ ทั้งวิธีตรง วิธีลัด เพิ่มความเป็นความถนัดด้านคณิตศาสตร์
เก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบก่อนจะสอบ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค

เนื้อหา
แคลคูลัสเบื้องต้น 04:24:49
แคลคูลัสเบื้องต้น
00:11:16
โจทย์ แคลคูลัส
00:14:30
โจทย์ แคลคูลัส 2
00:13:44
อัตราการเปลี่ยนแปลง , การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรและโจทย์
00:15:31
โจทย์ตัวอย่าง
00:16:39
อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ
00:17:25
โจทย์ตัวอย่าง อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ
00:15:56
การเคลื่อนที่ของวัตถุ
00:16:10
กฎของโลปิตาล
00:16:07
ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด และ บทนิยาม
00:15:16
โจทย์ตัวอย่าง ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด และ บทนิยาม
00:14:06
ข้อควรรู้ จุดสูงสุดสัมพันธ์ หรือจุดต่ำสุดสัมพันธ์ มาประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหา
00:19:38
โจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด
00:17:06
โจทย์แบบฝึกหัด
00:17:45
โจทย์ และ สมบัติของปริพันธ์จำกัดเขต
00:19:22
โจทย์ตัวอย่าง สมบัติของปริพันธ์จำกัดเขต
00:19:45
ทฤษฎีบท (ต่อ) และโจทย์
00:04:33
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม กำหนดการเชิงเส้น 00:36:48
บทนำ กำหนดการเชิงเส้น
00:13:08
การแก้ปัญหาของกำหนดการเชิงเส้น และโจทย์
00:12:21
โจทย์ตัวอย่าง กำหนดการเชิงเส้น
00:11:19
สถิติเบื้องต้น 02:17:56
บทนำ สถิติและข้อมูล
00:15:34
โจทย์ สถิติ ข้อ 1 - 12
00:08:54
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
00:15:43
การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล และโจทย์
00:17:59
ผลบวกรวมยอด และตัวอย่างโจทย์
00:16:10
กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่แล้ว และ ตัวอย่างโจทย์
00:11:34
มัธยฐาน , ฐานนิยม และตัวอย่างโจทย์
00:14:06
การวัดการกระจายของข้อมูล
00:16:54
ตัวอย่างโจทย์
00:15:59
ตัวอย่างโจทย์ 2
00:05:03
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม จำนวนเชิงซ้อน 02:02:36
บทนำ จำนวนเชิงซ้อน
00:20:34
สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน และโจทย์
00:14:49
กราฟของจำนวนเชิงซ้อน และโจทย์
00:20:10
การวาดกราฟของจำนวนเชิงซ้อน และ โจทย์
00:12:04
การคูณและการหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว และโจทย์
00:17:21
การหารากที่ n ของ จำนวนเชิงซ้อน และโจทย์
00:20:22
สมการพหุนาม และโจทย์
00:17:16
การสำรวจความคิดเห็น 00:14:32
ประวัติความเป็นมา ขั้นตอนและวิธีการที่สำคัญ และตัวอย่างโจทย์
00:14:32
คะแนนรีวิว

1,100 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,900 บาท ลด 62%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 38 คลิป รวม 9 ชั่วโมง 36 นาที 41 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประสบการณ์การทํางาน

 • อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์วิศวกรรม1” ให้กบภาควิชาทรัพยากรนํา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์ประยุกต์” ให้กบคณะ ั ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • ผู้ชวยอาจารย์ ่ (Teaching Assistant) วิชา Applied Probability for Electrical Engineers ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน POMP*พอมพ์(ยานรังสิต ่ )
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์สถาบัน Better Plus
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และทําสือการสอน สถาบันเตรียมแพทย์(ยานซีคอนสแควร์ ่ )
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน RAC สาขาสําโรง
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน RAC สาขาเอกมัย
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาฟิ สิกส์สถาบัน Success Tutoring Academy
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และฟิ สิกส์โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มี (Find me)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สอนเสริมพิเศษวันเสาร์
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนราชวินิตบางเขน ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • อาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรตางประเทศ ่ (Private Course) ให้กบนักเรียนของ ั Montfort Secondary School, Horgang, Singapore.
 • อาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรตางประเทศ ่ (Private Course) ให้กบนักเรียนของ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ (Harrow International School)
 • อาจารย์พิเศษโรงเรียนสายปัญญารังสิต ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กบัโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์, ปทุมวิไล, ไทรน้อย, โพธินิมิตวิทยาคม, บดินทรเดชา นนทบุรี, สตรีนนทบุรีบางใหญ, ่ เตรียมอุดมฯ นนทบุรี, บางบัวทอง, ราษฎร์นิยม, เตรียมอุดมฯ ลําลูกกา
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนทวีธาภิเศกในโครงการประเมินผลสัมฤทธิผู้เรียนระดับเขตพืนทีการศึกษา (Local Assessment System) ปี การศึกษา 2552
 • อาจารย์สอนพิเศษโครงการโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • อาจารย์สอนพิเศษโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กบัโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปี การศึกษา 2553
 • อาจารย์สอนพิเศษการแขงขันทางวิชาการระดับเขตพืนทีการศึกษาเพือแขงขันในระดับนานาชาติ วิชา ่คณิตศาสตร์โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน
 • วิทยากรพิเศษในการดูแล ควบคุม และฝึ กซ้อมนักเรียนใน “การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ่ ” ในสวนของการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ซึงได้รับรางวัลเหรียญทอง และได้เป็ นตัวแทนเขต ่ ่ ไปแข่งขันระดับภาคตอไป ่ ่
 • ทําสือการสอนออนไลน์ให้กบ บริษัท อัพบีน จํากด ั ั (http://upbean.co.th/) บริษัทด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับประเทศได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ่และเทคโนโลยี
 • วิทยากรรับเชิญแนะแนววิธีการพิชิตข้อสอบ O - Net, GAT, PAT สอบตรง และสอบโควต้าให้กับงาน  UEXPO 2011 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา วันที9 เมษายน 2554เวลา 16.30 - 18.00 น.ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ Nation

ประวัติการศึกษา
 • 2550 – 2547 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเกรดเฉลีย 3.19
 • 2547 – 2544 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เกรดเฉลีย 3.71