P’Jun Teach Series (จากความรู้ในเพจ...สู่การวิเคราะห์และเห็นภาพวิชาสังคมแบบง่ายๆ)

เป็นคอร์ส ระยะสั้นเพื่อให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางทั้งการทบทวนความรู้การวิเคราะห์และ การประยุกต์ความรู้จากสิ่งที่มีอยู่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบรูปแบบต่างๆ ต่อไป

แชร์ให้เพื่อน
21.2K
Views
และอีก 253 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

     ด้วยรูปแบบการศึกษาในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงประกอบกับแนวทางการเตรียมตัว สอบมีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษาที่รูปแบบข้อสอบ แนวทางการเตรียมตัว และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของผู้ศึกษาที่จะต้องปรับตัวกับ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นคอร์สนี้จะเป็นการนําแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาที่ผู้สอน ประดิษฐ์ขึ้นและเคยเผยแพร่ในเพจสรุปสังคม ม.ปลาย 4.0 By P’Jun มาจัดทําเป็นคอร์ส ระยะสั้นเพื่อให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางทั้งการทบทวนความรู้การวิเคราะห์และ การประยุกต์ความรู้จากสิ่งที่มีอยู่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบรูปแบบต่างๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
    1. เพื่อเป็นการทบทวนความรู้วิชาสังคมศึกษาผ่านการฝึกฝนทําแบบฝึกหัดในแต่ละสาระต่างๆและการบูรณาการร่วมกัน
    2. เพื่อฝึกฝนให้ผู้ศึกษาได้นําความรู้วิชาสังคมศึกษามาประยุกต์ใช้ผ่านการบูรณาการสาระต่างๆรวมทักษะชีวิตเช่น ทักษะสังคม

รูปแบบการศึกษา
    คอร์สนี้ผู้ศึกษาจะได้พบกับแบบฝึกหัดที่ผู้สอนดัดแปลงจากประสบการณ์ และประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวิชาสังคมศึกษา ซึ่งจะมีทั้งแบบการใช้ความจํา ความเข้าใจ และการวิเคราะห์รวมถึงสาระความรู้เพิ่มเติมจากแต่ละคําถาม โดยจะมีตอนละ 2 ข้อ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจและเรียนรู้ประเด็นต่างๆได้เต็มที่

หัวข้อในการศึกษา
    คอร์สนี้จะมีการเรียนการสอนจํานวน 5 ครั้ง โดยเป็นการอธิบายจากแบบฝึกหัดที่ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป โดยเน้นให้ผู้ศึกษาได้ทบทวนความรู้และฝึกฝนการคิดวิเคราะห์จากคําถาม ซึ่งหัวข้อในการศึกษานั้นจะมีข้อมูลตามตารางดังต่อไปนี้
    Ep.1 เป็นการเกริ่นนําเริ่มต้นของเนื้อหา ควบคู่ไปกับโจทย์ตอนที่ 1 และสาระความรู้เพิ่มเติมจากโจทย์นั้น
    Ep.2 เป็นการฝึกฝนโจทย์ตอนที่ 2 และสาระความรู้เพิ่มเติมจากโจทย์นั้น
    Ep.3 เป็นการฝึกฝนโจทย์ตอนที่ 3 และสาระความรู้เพิ่มเติมจากโจทย์นั้น
    Ep.4 เป็นการฝึกฝนโจทย์ตอนที่ 4 และสาระความรู้เพิ่มเติมจากโจทย์นั้น
    Ep.5 เป็นการฝึกฝนโจทย์ตอนที่ 5 และสาระความรู้เพิ่มเติมจากโจทย์นั้น รวมถึงการสรุปความรู้และคําแนะนําในการฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบต่อไป

ข้อแนะนํา
    • ผู้ศึกษาควรมีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษามาในระดับหนึ่ง เพราะผู้สอนจะเน้นการบูรณาการและวิเคราะห์จากประเด็นความรู้และคําถาม
    • ผู้ศึกษาควรฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมทั้งในการอ่านทบทวน การเรียนรู้และ การฝึกฝน จากโจทย์เพิ่มเติมตามอัธยาศัย

สิ่งที่คาดหวังหลังการศึกษา
    1. ผู้ศึกษาสามารถนําความรู้จากการประยุกต์และบูรณาการในวิชาสังคมศึกษาไปใช้ในการเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบสนามต่างๆได้
    2. ผู้ศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
 

สิ่งที่จะได้รับ
ผู้ศึกษาสามารถนําความรู้จากการประยุกต์และบูรณาการในวิชาสังคมศึกษาไปใช้ในการเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบสนามต่างๆได้
ผู้ศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
เหมาะสำหรับ

กลุ่มเป้าหมายในคอร์สนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่มีความ สนใจในวิชาสังคมศึกษา และต้องการที่จะทบทวนความรู้ในเชิงบูรณาการและการวิเคราะห์ จากข้อเท็จจริง รวมถึงเทคนิคการเตรียมตัวสอบในสนามต่างๆจากประสบการณ์

เนื้อหา
Teach Series (จากความรู้ในเพจ...สู่การวิเคราะห์และเห็นภาพวิชาสังคมแบบง่ายๆ) 01:55:26
Ep.1 เป็นการเกริ่นนําเริ่มต้นของเนื้อหา ควบคู่ไปกับโจทย์ตอนที่ 1 และสาระความรู้เพิ่มเติมจากโจทย์นั้น
00:30:30
Ep.2 เป็นการฝึกฝนโจทย์ตอนที่ 2 และสาระความรู้เพิ่มเติมจากโจทย์นั้น
00:29:25
Ep.3 เป็นการฝึกฝนโจทย์ตอนที่ 3 และสาระความรู้เพิ่มเติมจากโจทย์นั้น
00:17:37
ทดลองเรียน
Ep.4 เป็นการฝึกฝนโจทย์ตอนที่ 4 และสาระความรู้เพิ่มเติมจากโจทย์นั้น
00:20:56
Ep.5 เป็นการฝึกฝนโจทย์ตอนที่ 5 และสาระความรู้เพิ่มเติมจากโจทย์นั้น รวมถึงการสรุปความรู้และคําแนะนําในการฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบต่อไป
00:16:58
P'Jun Teach (Series พิเศษ) 00:52:39
P'Jun Teach (Series พิเศษ) Ep.1
00:21:55
P'Jun Teach (Series พิเศษ) Ep.2
00:30:44
9 วิชาสามัญ OR O-NET วิเคราะห์ แนวทางของแต่ลละสาระ สังคม 00:28:59
วิเคราะห์/แนวทางของแต่ละสาระ สังคม
00:28:59
คะแนนรีวิว

300 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 350 บาท ลด 14%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 8 คลิป รวม 3 ชั่วโมง 17 นาที 4 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

  •  เป็นผู้ก่อตั้งเพจ สรุปสังคม ม.ปลาย 4.0 By P’Jun (ก่อตั้งนับแต่ปี พ.ศ.2557) : http://www.facebook.com/paponbook
 
การศึกษา
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์