ติวญี่ปุ่น ปูพื้นฐาน! สรุปไวยากรณ์ พร้อมสอบ PAT 7 ติวเข้มข้น ครบถ้วน ทุกหัวข้อ

เนื้อหาไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสอบ Pat 7.3

แชร์ให้เพื่อน
669
Views
รายละเอียด

คอร์ส เจาะลึก ! สรุปไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น Pat 7.3  เข้มข้น ครบถ้วน ทุกหัวข้อ
ทบทวนเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับ ม.ปลาย (ม.4-6) ทั้งหมด โดยแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ พร้อมตัวอย่างข้อสอบย้อนหลังหลากหลายปีที่เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์ในหมวดหมู่นั้นๆ
พร้อมอธิบายแบบข้อต่อข้ออย่างละเอียด


ในคอร์สประกอบด้วยเนื้อหา 17 เรื่อง 

1. เรื่อง การผันพื้นฐาน
2. เรื่อง สำนวนที่ใช้กับรูป " มัส "
3. เรื่อง สำนวนที่ใช้กับรูป " เทะ/ไน "
4. เรื่อง สำนวนที่ใช้กับรูป " จิโชะเค/ตะเค "
5. เรื่อง สำนวนแสดงเจตนาและเงื่อนไข
6. เรื่อง อกรรมกริยาและสกรรมกริยา
7. เรื่อง สำนวนที่ใช้กับรูปธรรมดา 
8. เรื่อง คำกริยาช่วย
9. เรื่อง สำนวนการให้และการรับ
10. เรื่อง รูปถูกกระทำ ให้กระทำ ถูกให้กระทำ
11. เรื่อง คำแสดงความเคารพ
12. เรื่อง คำคุณศัพท์
13. เรื่อง การเปรียบเทียบ
14. เรื่อง คำลักษณะนาม
15. เรื่อง คำช่วย
16. เรื่อง คำวิเศษณ์
17. เรื่อง สำนวนในชีวิตประจำวัน

สิ่งที่จะได้รับ
เข้าใจการทำข้อสอบในระดับคำจนถึงไวยกรณ์
รู้ทันข้อสอบ
รู้ข้อควรระวังในการทำข้อสอบ
เหมาะสำหรับ

น้องๆ ที่ต้องการทบทวนไวยากรณ์และเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาญี่ปุ่นทั้งเพิ่มคะแนนในโรงเรียนและการสอบเข้า รวมถึงสอบวัดระดับ JLPT ระดับ N4 ด้วย

เนื้อหา
เจาะลึก ! สรุปไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น Pat 7.3 เข้มข้น ครบถ้วน ทุกหัวข้อ 00:02:42
การแบ่งกลุ่มกริยาโดยดูจากรูป "มัสฟอร์ม" กลุ่มที่ 1
00:02:42
ทดลองเรียน
เรื่องที่ 1 การผันพื้นฐาน 01:46:08
01 การแบ่งกลุ่ม
00:17:09
02 การผันพื้นฐาน (เทะ)
00:17:12
03 การผัันพื้นฐาน (ไน)
00:07:26
04 รูปบอกเล่าและปฏิเสธของรูป เทะ
00:04:17
05 รููปพจนานุกรม
00:05:29
06 ผันรูป (ตะ)
00:05:49
07 ผันรูป (ฟุซิเค)
00:12:53
08 เนื้อหารูปขยายคำนาน+ข้อสอบ
00:35:53
เรื่องที่ 2 สำนวนที่ใช้กับรูป " มัส " 01:59:52
01 รูปมัสเด
00:23:08
02 คำผสม Ep. 1
00:12:05
03 คำผสม Ep. 2
00:36:46
04 ตัวอย่าง ข้อสอบ
00:47:53
เรื่องที่ 3 สำนวนที่ใช้กับรูป " เทะ/ไน " 02:17:19
01 การผัน เทะ
00:17:29
02 การผัน เทะคาระ Ep.1
00:23:08
03 การผัน เทะคาระ Ep.2
00:12:04
04 การผัน ไน
00:36:45
05 ตัวอย่าง ข้อสอบ
00:47:53
เรื่องที่ 4 สำนวนที่ใช้กับรูป " จิโชะเค/ตะเค " 02:39:29
01 สำนวนที่ใช้กับพจนานุกรมและรูป จิโชะเค/ตะเค Ep.1
00:28:58
02 สำนวนที่ใช้กับพจนานุกรมและรูป จิโชะเค/ตะเค Ep.2
00:29:09
03 สำนวนที่ใช้กับพจนานุกรมและรูป จิโชะเค/ตะเค Ep.3
00:17:16
04 สำนวนที่ใช้กับพจนานุกรมและรูป จิโชะเค/ตะเค Ep.4
00:30:17
05 ตัวอย่างข้อสอบ สำนวนที่ใช้กับพจนานุกรมและรูป จิโชะเค/ตะเค Ep.1
00:31:56
06 ตัวอย่างข้อสอบ สำนวนที่ใช้กับพจนานุกรมและรูป จิโชะเค/ตะเค Ep.2
00:21:53
เรื่องที่ 5 สำนวนแสดงเจตนาและเงื่อนไข 02:45:36
01 สำนวนแสดงความตั้งใจและเงื่อนไข Ep.1
00:17:30
02 สำนวนแสดงความตั้งใจและเงื่อนไข Ep.2
00:28:49
03 สำนวนแสดงความตั้งใจและเงื่อนไข Ep.3
00:32:30
04 ตัวอย่างข้อสอบ สำนวนแสดงความตั้งใจและเงื่อนไข Ep.1
00:29:36
05 ตัวอย่างข้อสอบ สำนวนแสดงความตั้งใจและเงื่อนไข Ep.2
00:14:41
04 ตัวอย่างข้อสอบ อกรรมกริยาและสกรรมกริยา
00:42:30
เรื่องที่ 6 อกรรมกริยาและสกรรมกริยา 02:13:25
01 อกรรมกริยาและสกรรมกริยา
00:18:47
02 อกรรมกริยาและสกรรมกริยา คำศัพท์
00:46:14
03 อกรรมกริยาและสกรรมกริยา ไวยกรณ์
00:25:55
04 ตัวอย่างข้อสอบ อกรรมกริยาและสกรรมกริยา
00:42:29
เรื่องที่ 7 สำนวนที่ใช้กับรูปธรรมดา 02:56:17
01 สำนวนและไวยกรณ์ที่ใช้กับรูปธรรมดา Ep.1
00:33:46
02 สำนวนและไวยกรณ์ที่ใช้กับรูปธรรมดา Ep.2
00:19:43
03 สำนวนและไวยกรณ์ที่ใช้กับรูปธรรมดา Ep.3
00:23:24
04 สำนวนและไวยกรณ์ที่ใช้กับรูปธรรมดา Ep.4
00:34:59
05 สำนวนและไวยกรณ์ที่ใช้กับรูปธรรมดา Ep.5
00:13:55
06 ตัวอย่างข้อสอบ สำนวนและไวยกรณ์ที่ใช้กับรูปธรรมดา Ep.1
00:36:00
07 ตัวอย่างข้อสอบ สำนวนและไวยกรณ์ที่ใช้กับรูปธรรมดา Ep.2
00:14:30
เรื่องที่ 8 คำกริยาช่วย 01:39:13
01 คำกริยาช่วย Ep.1
00:39:25
02 คำกริยาช่วย Ep.2
00:23:51
03 ตัวอย่างข้อสอบ คำกริยาช่วย PAT 7.3
00:35:57
เรื่องที่ 9 สำนวนการให้และการรับ 01:21:53
01 สำนวนการให้และการรับ Ep.1
00:19:07
02 สำนวนการให้และการรับ Ep.2
00:28:51
03 ตัวอย่างข้อสอบ สำนวนการให้และการรับ
00:33:55
เรื่องที่ 10 รูปถูกกระทำ ให้กระทำ ถูกให้กระทำ 02:48:04
01 รูปถูกกระทำ ให้กระทำ ถูกให้กระทำ
00:31:44
02 ถูกกระทำ
00:30:24
03 ให้กระทำ
00:35:09
04 ถูกให้กระทำ
00:15:07
05 ตัวอย่างข้อสอบ รูปถูกกระทำ ให้กระทำ ถูกให้กระทำ Ep.1
00:29:26
06 ตัวอย่างข้อสอบ รูปถูกกระทำ ให้กระทำ ถูกให้กระทำ Ep.2
00:26:14
เรื่องที่ 11 คำแสดงความเคารพ 03:15:16
01 ภาษายกย่อง Ep.1
00:24:16
02 ภาษายกย่อง Ep.2
00:27:05
03 ภาษาถ่อมตน Ep.3
00:18:18
04 ภาษาถ่อมตน Ep.4
00:27:22
05 ภาษาสุภาพ
00:14:03
06 ตัวอย่างข้อสอบ Ep.1
00:52:00
07 ตัวอย่างข้อสอบ Ep.2
00:32:12
เรื่องที่ 12 คำคุณศัพท์ 03:09:25
01 คำศัพท์ adj ของภาษาญี่ปุ่น
00:18:04
02 คำศัพท์ adj ตัว อิ,นะ
00:41:40
03 คำศัพท์ adj ตัว อัทซึย
00:29:21
04 ไวยกรณ์ จบประโยค,ขยายคำนาน
00:24:46
05 ขยายคำนาม,เชื่อมประโยค,คำวิเศษณ์
00:26:15
06 คำคุณศัพท์แสดงความปรารถนา
00:22:09
07 ตัวอย่างข้อสอบ adj Ep.1
00:27:10
เรื่องที่ 13 การเปรียบเทียบ 00:47:05
01 การเปรียบเทียบ
00:26:01
02 ตัวอย่างข้อสอบ การเปรียบเทียบ
00:21:04
เรื่องที่ 14 คำลักษณะนาม 01:27:40
01 คำลักษณะนาม
00:22:54
02 การนับสิ่งของ
00:13:26
03 บทสรุปของคำแสดงคำถาม
00:20:02
04 ตัวอย่างข้อสอบ คำลักษณะนาม
00:31:18
เรื่องที่ 15 คำช่วย 04:31:53
01 คำช่วย Ep.1
00:28:00
02 คำช่วย Ep.2
00:15:34
03 คำช่วย Ep.3
00:20:31
04 คำช่วย Ep.4
00:22:50
05 คำช่วย Ep.5
00:20:39
06 คำช่วย Ep.6
00:12:21
07 คำช่วย Ep.7
00:19:48
08 คำช่วย Ep.8
00:07:42
09 คำช่วย Ep.9
00:11:24
10 คำช่วย Ep.10
00:17:28
11 คำช่วย Ep.11
00:12:15
12 คำช่วย Ep.12
00:05:02
13 คำช่วย Ep.13
00:12:18
14 คำช่วย Ep.14
00:18:04
15 ตัวอย่างข้อสอบ คำช่วย Ep.1
00:31:28
16 ตัวอย่างข้อสอบ คำช่วย Ep.2
00:16:29
เรื่องที่ 16 คำวิเศษณ์ 02:31:40
01 คำกริยาวิเศษณ์
00:31:25
02 คำวิเศษณ์แสดงการคาดคะเน
00:40:08
03 การแสดงเวลา
00:27:17
04 ตัวอย่างข้อสอบ คำวิเศษณ์ Ep.1
00:30:30
05 ตัวอย่างข้อสอบ คำวิเศษณ์ Ep.2
00:22:20
เรื่องที่ 17 สำนวนในชีวิตประจำวัน 02:39:38
01 สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน Ep.1
00:21:58
02 สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน Ep.2
00:34:36
03 สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน Ep.3
00:22:20
04 ตัวอย่างข้อสอบ สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน Ep.1
00:22:24
05 ตัวอย่างข้อสอบ สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน Ep.2
00:22:51
06 ตัวอย่างข้อสอบ สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน Ep.3
00:35:29
คะแนนรีวิว

4,900 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 8,900 บาท ลด 45%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 100 คลิป รวม 40 ชั่วโมง 52 นาที 35 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประสบการณ์การติว Pat ภาษาญี่ปุ่น

1. สถาบัน Jeducation สาขาอโศก ตึกจัสมินซิตี้ คอร์ส ติว PAT 7.3 (ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน)
2. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ฝ่าย English Program , Intensive Course (กรกฎาคม - กันยายน 2561, กรกฎาคม - กันยายน 2562)
3. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ (22 กุมภาพันธ์ 2561, 20 กุมภาพันธ์ 2562)
4. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562)
5. โรงเรียนสตรีวิทยา (25 มกราคม 2562)
6. โรงเรียนเทพศิรินทร์ (6 กุมภาพันธ์ 2562)

ประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น

1. โรงเรียนวัดราชาธิวาส (2551-ปัจจุบัน)
2. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (2558-ปัจจุบัน)
3. สถาบัน Jeducation (2559-ปัจจุบัน)
4. สถาบันสอนภาษา ECC (2551-ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การเป็นวิทยา

- ค่ายภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ (2560-2562)