เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการจาก BoostUp.in.th ของผู้ใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการจาก BoostUp.in.th ของผู้ใช้บริการ

 

1) กล่าวนำ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการบนผลิตภัณฑ์ของ BoostUp.in.th นี้เป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของ BoostUp.in.th

เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการและหรือซื้อสินค้าและหรือเพื่อการสื่อสารใดๆตามกรอบ

ที่ “Boostupติวออนไลน์” กำหนด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง 

กับ BoostUp.in.th ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “Boostupติวออนไลน์” อีกฝ่ายหนึ่ง 

ทั้งนี้ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการใช้บริการใดๆ ผ่านทางผลิตภัณฑ์ Boostupติวออนไลน์ 

เพื่อการใช้บริการใดๆ รวมทั้งการซื้อสินค้าใดๆ ซึ่งในที่นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่ วิดีโอคอร์สเรียน, เอกสารประกอบ,คำถามและคำตอบ เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงชำระเงิน 

และหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบของ Boostupติวออนไลน์ แล้ว “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตนรวมทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Boostupติวออนไลน์ ทุกประการ

 

2) นโยบายการคืนเงิน

ขอเรียนให้ทราบว่า ทางบริษัทไม่มีนโยบายการคืนเงินที่ท่านได้ชำระมาตามจำนวนค่าคอร์สเรียน

หรือสินค้าที่สั่งซื้อ หากท่านสั่งซื้อและได้ชำระค่าคอร์สเรียนหรือสินค้าตามจำนวนแล้ว 

จะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ ฉะนั้นโปรดตรวจสอบคอร์สเรียนหรือสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อ หรือหากไม่มั่นใจ สามารถติดต่อสอบถามก่อนทำการสั่งซื้อ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ยืนยัน-แนะนำที่เหมาะสมให้ได้ที่เบอร์ 02-102-1000

 

3) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ใช้บริการ”สามารถอ่านและศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ 

https://www.boostup.in.th/terms-of-service

 

4) เงื่อนไขทั่วไป

“Boostupติวออนไลน์” ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก 

เงื่อนไขการใช้บริการใดๆได้ทุกเมื่อ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้มั่นใจว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาใดๆ และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้ใช้ “บริการ” และหรือกระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ “สินค้า” 

หลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้ แล้ว ให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้นๆ “Boostupติวออนไลน์” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข และหรือ ยกเลิก “สินค้า” และหรือ “บริการ” ใดๆ ได้ทุกเวลา “ผู้ใช้บริการ” ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ 

เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ได้ เช่น ค่าคอมพิวเตอร์ และ ค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ยังไม่ได้ชำระค่าใช้บริการและหรือค่าสินค้าเต็มจำนวน  และหรือในจำนวนใดๆ “Boostupติวออนไลน์” ขอสงวนสิทธ์ในการป้องกัน และหรือกระทำการในประการใดๆ เพื่อมิให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถ ใช้บริการนั้นๆ ได้ตามที่ “Boostupติวออนไลน์” เห็นควร การใช้ “บริการ” จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และ กฎหมายยืนยันหรือบ่งชี้ตัวตน

 

ในการใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ใดๆ และใช้เว็บไซต์ “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์

i) คัดลอก, เผยแพร่, ดัดแปลง, reverse engineer, ปรับเปลี่ยนหน้าตา, ทำลาย, ขโมยข้อมูล และหรือ ขัดขวางการทำงานของ “สินค้า” และ หรือ “บริการ” และเว็บไซต์

ii) แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง

iii) ปล่อย virus, worm, spyware, computer code, file หรือ program ใดๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม การทำงานของ “สินค้า” และหรือ “บริการ” และ เว็บไซต์ 

iv) scrape, spider, ใช้ robot, หรือระบบอัตโนมัติอื่นๆ ในการเข้าไปใน “สินค้า” และหรือ “บริการ”

 

5) ข้อสนเทศทั่วไป

“Boostupติวออนไลน์” จะไม่รับผิดชอบต่อการตอบโต้และหรือให้ข้อมูลใดๆ ต่อกันและกัน

ระหว่าง “ผู้สอน” และ “ผู้ใช้บริการ” โดยเพียงลำพัง “Boostupติวออนไลน์” 

ไม่มีพันธะสัญญาหรือหน้าที่ใด และหรือในสถานะใดๆ ในทางกฎหมายและหรือธุรกิจ ที่จะต้องรับผิดชอบต่อบรรดาข้อพิพาทใดๆ,การสูญเสีย, และหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

หรือมีขึ้นจากการกระทำของ “ผู้สอน” โดยลำพัง “Boostupติวออนไลน์” 

เป็นผู้ประสานงานและเสนอแนะข้อมูลใดๆระหว่างตัวผู้สอนและผู้ใช้บริการ เนื้อหาของ “สินค้า” 

และหรือ “บริการ” ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากผู้สอนและหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ 

โดยอิสระในทางวิชาการและหรือวิชาชีพ “Boostupติวออนไลน์” 

ไม่มีพันธะใดๆต่อผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาของ “สินค้า” และหรือ “บริการ”ไปใช้ “สินค้า” 

และหรือ ”บริการ” อาจมีการแนะนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 

“Boostupติวออนไลน์” ไม่ได้ควบคุมและไม่ได้สนับสนุนเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 

และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก เว็บไซต์ของบุคคลที่ 3

 

6) การใช้งาน

“ผู้ใช้บริการ” จะใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” เพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” 

ตกลงที่จะไม่ใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” หรือติดต่อ “ผู้สอน”

 เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “Boostupติวออนไลน์” 

เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การว่าจ้าง และ การเรี่ยไรเงินและหรือทรัพย์สิน 

และหรือการขอรับการสนับสนุนทางการเงินและหรือทางผลประโยชน์ในประการใดๆ

 

7) ข้อตกลงและคำรับรองของ “ผู้ใช้บริการ”

“ผู้ใช้บริการ”ได้อ่านและ เข้าใจ และตกลงยอมรับราคา ตลอดจนรายละเอียดต่างๆของ “สินค้า”

และหรือ “บริการ” ก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า”และหรือ “บริการ” นั้นๆ ในกรณีของ “ผู้ใช้บริการ” 

และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” 

ตกลงและรับรองว่า “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” 

ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า” และหรือ “บริการ” นี้แล้ว

“ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความใดๆและหรือนำเข้าซึ่งข้อความใดๆ และหรือภาพประกอบใดๆ 

และหรือข้อความโฆษณา และหรือจดหมายลูกโซ่ และหรือข้อความการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินใดๆในเว็บไซต์

และหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้

“ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความและหรือนำเข้าซึ่งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายใดๆที่ไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในประการใดๆ และหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในเว็บไซต์ในประการใดๆ“ผู้ใช้บริการ” จะไม่นำ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อและหรือเผยแพร่ในประการใดๆ

“ผู้ใช้บริการ” จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับ “ผู้สอน” ไม่เช่นนั้น “Boostupติวออนไลน์” จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ถูกนำไปเผยแพร่ หรือถูกใช้ในประการใดๆ“ผู้ใช้บริการ” จะไม่ขอข้อมูลใดๆ จาก “ผู้สอน” และหรือ ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ

“ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ที่ตนซื้อได้เพียงเฉพาะเพื่อตนเองเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถนำ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ที่ตนซื้อไปให้บุคคลอื่นใดใช้และหรือใช้ร่วมได้
 

8) การสมัครสมาชิก

“ผู้ใช้บริการ” จะต้องสมัครสมาชิกก่อนที่จะซื้อสินค้าได้ โดย “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า”มีความรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตน ที่จะต้องทำการเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด “ผู้ใช้บริการ” จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันในการสมัครสมาชิก “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถโอนความเป็นสมาชิกของตนให้กับผู้อื่น และ “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถใช้อีเมลของผู้อื่นในการเข้าไปใช้บริการและหรือซื้อสินค้าได้ “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ หากจำเป็นต้องโอนคอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้วไปยังอีเมลบัญชีอื่น “ผู้ใช้บริการ” ต้องทำการยื่นคำร้องมาที่ “Boostupติวออนไลน์" โดยการพิจารณาของทีมงาน “Boostupติวออนไลน์” ถือเป็นที่สิ้นสุด  “ผู้ใช้บริการ” เข้าใจว่าข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ซึ่งรวมถึง ข้อมูลคอร์สเรียนออนไลน์ที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ซื้อ หรือ ลงทะเบียนเรียน จะถูกบันทึกกับอีเมลบัญชีผู้ใช้ หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ ทาง “Boostupติวออนไลน์” จะไม่รับผิดชอบ ผลกระทบจากการเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้

 

9) ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบของ “Boostupติวออนไลน์” จะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ชำระเพื่อซื้อ “สินค้า” และหรือ ”บริการ” เท่านั้น

 

10) การยกเลิกการใช้สินค้า

หาก “ผู้ใช้บริการ” ทำผิดเงื่อนไขในการใช้ ”สินค้า” และหรือ “บริการ” ในข้อใดๆ “Boostupติวออนไลน์” สามารถเพิกถอนและหรือระงับการใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ของ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการและหรือผู้ซื้อสินค้าตกลงและยินยอมให้ “Boostupติวออนไลน์” ริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วได้ทั้งจำนวนและในทันที

 

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการคอร์สออนไลน์ 


1) เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” หมดจากความเป็นสมาชิกของคอร์สนี้ “ผู้ใช้บริการ” จะไม่สามารถเข้าไปดูวิดีโอได้
2) การเป็นสมาชิกของ “ผู้ใช้บริการ” เป็นไปตามเวลาที่ได้ระบุไว้ในแต่ละคอร์ส

3) “Boostupติวออนไลน์” สามารถที่จะยกเลิก วีดีโอของ “ผู้ใช้บริการ” หาก “Boostupติวออนไลน์” ค้นพบว่า “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิที่จะเรียนวิชานี้ หรือ “ผู้ใช้บริการ”ทำผิดกฎ
4) “ผู้ใช้บริการ” สามารถที่จะยกเลิก สมาชิกของ “ผู้ใช้บริการ” ได้ตลอดเวลา “ผู้ใช้บริการ” จะยังสามารถรับชมวิดีโอจนถึงช่วงเวลาที่ “ผู้ใช้บริการ” ยังมีสิทธิ หลังจากนั้น “Boostupติวออนไลน์” มีจะระงับการใช้งานของ “ผู้ใช้บริการ” โดยการยกเลิกสิทธิการ