Social Quick : สรุป…รวดเร็ว และ เชื่อมโยงกับวิชาสังคมศึกษา

วิชาสังคมศึกษา เป็นวิชาหนึ่งที่ผู้ศึกษาจะต้องสอบและด้วยเนื้อหาที่มีจำนวนมากแต่ระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบไม่มากนัก ผู้สอนจึงทำคอร์สนี้ขึ้นมาสำหรับการทบทวนและการแนะนำแนวทางในการเตรียมตัวสอบ

แชร์ให้เพื่อน
18.4K
Views
และอีก 25 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

    ในปัจจุบันระบบการศึกษามีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคม เช่นเดียวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ในปัจจุบันมีระบบการรับที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้ศึกษาจะต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมสู่ความเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม การสอบวัดความรู้ยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อควบคู่ไปกับการสอบอื่นๆเช่น การสอบวิชาสามัญ  การสอบความถนัด (GAT & PAT) รวมถึงการสอบความถนัดทางวิชาชีพที่ยังใช้ในบางคณะตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งวิชาสังคมศึกษา เป็นวิชาหนึ่งที่ผู้ศึกษาจะต้องสอบและด้วยเนื้อหาที่มีจำนวนมากแต่ระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบไม่มากนัก ผู้สอนจึงทำคอร์สนี้ขึ้นมาสำหรับการทบทวนและการแนะนำแนวทางในการเตรียมตัวสอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีพื้นฐานมาในระดับหนึ่ง แต่สำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานมากพอ ในคอร์สนี้จะเป็นการทบทวนและแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการไปศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองต่อไป

    ในคอร์สนี้ผู้ศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาทั้ง 5 สาระ โดยจะเป็น  การบูรณาการความรู้และความเชื่อมโยงจากประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละสาระวิชา โดยจะยกตัวอย่างจากปรากฏการณ์ สถานการณ์ที่น่าสนใจ รวมถึงคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบว่า ลักษณะแบบฝึกหัดและข้อสอบที่มีโอกาสพบเจอนั้นมีอย่างไรบ้าง โดยใช้ประสบการณ์ของผู้สอนในการอธิบาย ในขณะเดียวกันจะมีการแนะนำวิธีการวิเคราะห์    การพิจารณาข้อความและคำถามในการทำโจทย์ในรูปแบบต่างๆเช่น ปรนัย อัตนัย และ พิจารณาข้อความ ซึ่งในแต่ละครั้งของชั้นเรียน ผู้สอนจะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมโดยจะคละรูปแบบกันไปโดยให้ฝึกฝนด้วยตนเองตามอัธยาศัย

 
สิ่งที่จะได้รับในการเรียนคอร์ส
1. ความรู้วิชาสังคมศึกษาทั้ง 5 สาระ เชิงบูรณาการผ่านการอธิบายและยกตัวอย่างประเด็นที่น่าสนใจ
2  คำแนะนำต่างๆในการเตรียมความพร้อมทั้งการทบทวนความรู้ การทำโจทย์ และ แนวทางการสอบวิชาสังคมศึกษาจากประสบการณ์
3 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ทั้งในการเตรียมสอบสนามต่างๆและการนำไปใช้ชีวิตประจำวัน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบ และมีพื้นฐานความรู้ในวิชาสังคมศึกษามาบ้างในระดับหนึ่ง
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ที่ต้องการเสริมทักษะและแนวทางในการทำโจทย์ โดยต้องมีพื้นฐานความรู้ในวิชาสังคมศึกษามาพอสมควร

สิ่งที่จะได้รับ
ความรู้วิชาสังคมศึกษาทั้ง 5 สาระ เชิงบูรณาการผ่านการอธิบายและยกตัวอย่างประเด็นที่น่าสนใจ
คำแนะนำต่างๆในการเตรียมความพร้อมทั้งการทบทวนความรู้ การทำโจทย์ และ แนวทางการสอบวิชาสังคมศึกษาจากประสบการณ์
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ทั้งในการเตรียมสอบสนามต่างๆและการนำไปใช้ชีวิตประจำวัน
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

เนื้อหา
Social Quick : สรุป…รวดเร็ว และ เชื่อมโยงกับวิชาสังคมศึกษา 02:56:01
Ep.1 Introduction
00:23:55
Ep.2 หน้าที่พลเมืองและเศรษฐศาสตร์
00:35:03
Ep.3 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
00:37:35
Ep.4 ศาสนาและการเกริ่นนำการทำแบบฝึกหัด
00:27:56
Ep.5 แบบฝึกหัดตอนที่ 1
00:31:16
Ep.6 แบบฝึกหัดตอนที่ 2 + Final State
00:20:16
9 วิชาสามัญ OR O-NET วิเคราะห์ แนวทางของแต่ลละสาระ สังคม 00:28:59
วิเคราะห์/แนวทางของแต่ละสาระ สังคม
00:28:59
SocWork Talk 2021-2022 (การติวสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ มธ) 00:24:55
SocWork Talk 2021-2022 (การติวสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ มธ)
00:24:55
แนวข้อสอบเรียงความ (การศึกษาสังคมสงเคราะห์) 00:10:09
ยกตัวอย่างและพาทำแนวข้อสอบเรียงความวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ (การศึกษากับสังคมสงเคราะห์)
00:10:09
คะแนนรีวิว

200 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 300 บาท ลด 33%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 9 คลิป รวม 4 ชั่วโมง 4 วินาที
  • ให้เวลาเรียนทั้งสิ้น 99 ชั่วโมง
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

  •  เป็นผู้ก่อตั้งเพจ สรุปสังคม ม.ปลาย 4.0 By P’Jun (ก่อตั้งนับแต่ปี พ.ศ.2557) : http://www.facebook.com/paponbook
 
การศึกษา
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์