ติวเจาะเฉลยข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปีล่าสุด 62

ติวเข้มตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2562

แชร์ให้เพื่อน
3.4K
Views
รายละเอียด

 • ทบทวนเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการทำข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-NET ปี 2562
 • อธิบายละเอียด ทบทวนแนวคิด สรุปแนวแนวข้อสอบเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาของข้อสอบเก่า ก่อนสอน  O-NET
 • เน้นตะลุยข้อสอบ แฉข้อสอบด้วยวิธีการระดับเทพ
 • วิธีหาคำตอบ! ที่แม่นและตรงเป๊ะ ในข้อสอบ บอกเทคนิควิธีการตัดช้อยแบบคนรู้จริง...ไม่มีพลาดสักข้อ
 • ฝึกให้เทคนิคการทำโจทย์

สิ่งที่จะได้รับ
เน้นกําจัดจุดอ่อน เพื่อให้ได้คะแนนเต็ม
ตะลุยข้อสอบจริงแบบจัดเต็ม
อธิบายละเอียด ทบทวนแนวคิด สรุปแนวแนวข้อสอบเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาของข้อสอบเก่า ก่อนสอน O-NET
ฝึกให้เทคนิคการทำโจทย์
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ พร้อมลงสนามสอบ!! (ปีล่าสุด!!) 01:33:33
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 1
00:02:07
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 2
00:01:35
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 3
00:02:02
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 4
00:01:35
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 5
00:03:03
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 6
00:02:03
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 7
00:03:30
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 8
00:01:22
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 9
00:01:19
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 10
00:02:29
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 11
00:01:54
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 12
00:01:26
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 13
00:02:45
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 14
00:02:47
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 15
00:03:05
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 16
00:02:42
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 17
00:02:27
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 18
00:02:02
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 19
00:01:23
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 20
00:01:40
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 21
00:02:33
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 22
00:04:09
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 23
00:01:54
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 24
00:02:07
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 25
00:00:51
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 26
00:03:14
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 27
00:01:47
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 28
00:04:33
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 29
00:02:19
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 30
00:02:41
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 31
00:02:18
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 32
00:02:16
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 33
00:01:51
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 34
00:02:29
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 35
00:01:56
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 36
00:01:49
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 37
00:02:14
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 38
00:04:38
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 39
00:03:00
ตะลุยโจทย์ O-NET คณิตศาสตร์ ข้อที่ 40
00:01:38
คะแนนรีวิว

990 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,590 บาท ลด 38%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 40 คลิป รวม 1 ชั่วโมง 33 นาที 33 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประสบการณ์การทํางาน

 • อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์วิศวกรรม1” ให้กบภาควิชาทรัพยากรนํา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์ประยุกต์” ให้กบคณะ ั ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • ผู้ชวยอาจารย์ ่ (Teaching Assistant) วิชา Applied Probability for Electrical Engineers ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน POMP*พอมพ์(ยานรังสิต ่ )
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์สถาบัน Better Plus
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และทําสือการสอน สถาบันเตรียมแพทย์(ยานซีคอนสแควร์ ่ )
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน RAC สาขาสําโรง
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน RAC สาขาเอกมัย
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาฟิ สิกส์สถาบัน Success Tutoring Academy
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และฟิ สิกส์โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มี (Find me)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สอนเสริมพิเศษวันเสาร์
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนราชวินิตบางเขน ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • อาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรตางประเทศ ่ (Private Course) ให้กบนักเรียนของ ั Montfort Secondary School, Horgang, Singapore.
 • อาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรตางประเทศ ่ (Private Course) ให้กบนักเรียนของ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ (Harrow International School)
 • อาจารย์พิเศษโรงเรียนสายปัญญารังสิต ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กบัโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์, ปทุมวิไล, ไทรน้อย, โพธินิมิตวิทยาคม, บดินทรเดชา นนทบุรี, สตรีนนทบุรีบางใหญ, ่ เตรียมอุดมฯ นนทบุรี, บางบัวทอง, ราษฎร์นิยม, เตรียมอุดมฯ ลําลูกกา
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนทวีธาภิเศกในโครงการประเมินผลสัมฤทธิผู้เรียนระดับเขตพืนทีการศึกษา (Local Assessment System) ปี การศึกษา 2552
 • อาจารย์สอนพิเศษโครงการโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • อาจารย์สอนพิเศษโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กบัโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปี การศึกษา 2553
 • อาจารย์สอนพิเศษการแขงขันทางวิชาการระดับเขตพืนทีการศึกษาเพือแขงขันในระดับนานาชาติ วิชา ่คณิตศาสตร์โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน
 • วิทยากรพิเศษในการดูแล ควบคุม และฝึ กซ้อมนักเรียนใน “การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ่ ” ในสวนของการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ซึงได้รับรางวัลเหรียญทอง และได้เป็ นตัวแทนเขต ่ ่ ไปแข่งขันระดับภาคตอไป ่ ่
 • ทําสือการสอนออนไลน์ให้กบ บริษัท อัพบีน จํากด ั ั (http://upbean.co.th/) บริษัทด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับประเทศได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ่และเทคโนโลยี
 • วิทยากรรับเชิญแนะแนววิธีการพิชิตข้อสอบ O - Net, GAT, PAT สอบตรง และสอบโควต้าให้กับงาน  UEXPO 2011 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา วันที9 เมษายน 2554เวลา 16.30 - 18.00 น.ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ Nation

ประวัติการศึกษา
 • 2550 – 2547 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเกรดเฉลีย 3.19
 • 2547 – 2544 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เกรดเฉลีย 3.71