พิชิตโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์2 ฝึกก่อนใครปี 59

เทคนิคการทำโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ แบบเต็มที่ แน่นด้วยการทำข้อสอบแบบเจาะลึก!!

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
1.1K
Views
และอีก 70 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

  • ทบทวนเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการทำข้อสอบ คณิตศาสตร์2 9 วิชาสามัญ ปี 2559
  • อธิบายละเอียด ทบทวนแนวคิด สรุปแนวแนวข้อสอบเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาของข้อสอบเก่า ก่อนสอน  9 วิชาสามัญ
  • เน้นตะลุยข้อสอบ แฉข้อสอบด้วยวิธีการระดับเทพ
  • วิธีหาคำตอบ! ที่แม่นและตรงเป๊ะ ในข้อสอบภาษาไทย บอกเทคนิควิธีการตัดช้อยแบบคนรู้จริง...ไม่มีพลาดสักข้อ
  • ฝึกให้เทคนิคการทำโจทย์

สิ่งที่จะได้รับ
เน้นกําจัดจุดอ่อน เพื่อให้ได้คะแนนเต็ม
ตะลุยข้อสอบจริงแบบจัดเต็ม
อธิบายละเอียด ทบทวนแนวคิด สรุปแนวแนวข้อสอบเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาของข้อสอบเก่า ก่อนสอน 9 วิชาสามัญ
ฝึกให้เทคนิคการทำโจทย์
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
พิชิตโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์2 ฝึกก่อนใครปี 59 01:13:48
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 1
00:02:15
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 2
00:01:10
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 3
00:01:40
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 4
00:01:54
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 5
00:02:25
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 6
00:01:36
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 7
00:01:52
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 8
00:01:25
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 9
00:00:57
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 10
00:00:56
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 11
00:03:19
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 12
00:02:09
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 13
00:02:32
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 14
00:03:00
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 15
00:01:27
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 16
00:02:45
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 17
00:02:56
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 18
00:03:50
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 19
00:02:36
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 20
00:03:23
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 21
00:03:32
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 22
00:02:19
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 23
00:03:10
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 24
00:04:42
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 25
00:01:59
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 26
00:03:15
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 27
00:02:00
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 28
00:03:43
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 29
00:02:15
9สามัญ คณิตฯ2 ปี 2559 ข้อ 30
00:02:46
คะแนนรีวิว

ยังไม่มีผู้รีวิว

250 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 550 บาท ลด 55%

สมัครเรียน
เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • บทเรียน 30 บทเรียน รวม 1 ชั่วโมง 13 นาที 48 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน
ครูพี่อั๋น
วิโรจน์ เลขานุภานนท์

ประสบการณ์การทํางาน

- อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์วิศวกรรม1” ให้กบภาควิชาทรัพยากรนํา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์ประยุกต์” ให้กบคณะ ั ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- ผู้ชวยอาจารย์ ่ (Teaching Assistant) วิชา Applied Probability for Electrical Engineers ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน POMP*พอมพ์(ยานรังสิต ่ )
- อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์สถาบัน Better Plus
- อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และทําสือการสอน สถาบันเตรียมแพทย์(ยานซีคอนสแควร์ ่ )
- อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน RAC สาขาสําโรง
-  อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน RAC สาขาเอกมัย
- อาจารย์สอนพิเศษวิชาฟิ สิกส์สถาบัน Success Tutoring Academy
-  อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และฟิ สิกส์โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มี (Find me)
-  วิทยากรพิเศษโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สอนเสริมพิเศษวันเสาร์
-  วิทยากรพิเศษโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
-  วิทยากรพิเศษโรงเรียนราชวินิตบางเขน ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
-  วิทยากรพิเศษโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
-  อาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรตางประเทศ ่ (Private Course) ให้กบนักเรียนของ ั Montfort Secondary School, Horgang, Singapore.
-  อาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรตางประเทศ ่ (Private Course) ให้กบนักเรียนของ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ (Harrow International School)
-  อาจารย์พิเศษโรงเรียนสายปัญญารังสิต ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
-  อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กบัโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์, ปทุมวิไล, ไทรน้อย, โพธินิมิตวิทยาคม, บดินทรเดชา นนทบุรี, สตรีนนทบุรีบางใหญ, ่ เตรียมอุดมฯ นนทบุรี, บางบัวทอง, ราษฎร์นิยม, เตรียมอุดมฯ ลําลูกกา
-  วิทยากรพิเศษโรงเรียนทวีธาภิเศกในโครงการประเมินผลสัมฤทธิผู้เรียนระดับเขตพืนทีการศึกษา (Local Assessment System) ปี การศึกษา 2552
-  อาจารย์สอนพิเศษโครงการโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนสายปัญญารังสิต
-  อาจารย์สอนพิเศษโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนสายปัญญารังสิต
-  อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กบัโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปี การศึกษา 2553
-  อาจารย์สอนพิเศษการแขงขันทางวิชาการระดับเขตพืนทีการศึกษาเพือแขงขันในระดับนานาชาติ วิชา ่คณิตศาสตร์โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน
-  วิทยากรพิเศษในการดูแล ควบคุม และฝึ กซ้อมนักเรียนใน “การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ่ ” ในสวนของการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ซึงได้รับรางวัลเหรียญทอง และได้เป็ นตัวแทนเขต ่ ่ ไปแข่งขันระดับภาคตอไป ่ ่
-  ทําสือการสอนออนไลน์ให้กบ บริษัท อัพบีน จํากด ั ั (http://upbean.co.th/) บริษัทด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับประเทศได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ่และเทคโนโลยี
-  วิทยากรรับเชิญแนะแนววิธีการพิชิตข้อสอบ O - Net, GAT, PAT สอบตรง และสอบโควต้าให้กับงาน  UEXPO 2011 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา วันที9 เมษายน 2554เวลา 16.30 - 18.00 น.ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ Nation

ประวัติการศึกษา

- 2550 – 2547 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเกรดเฉลีย 3.19
- 2547 – 2544 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เกรดเฉลีย 3.71