ติวเจาะเนื้อหาเคมีเข้มข้น ม.4 #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น จะได้เรียนเนื้อหาที่ต้องเจอ เพื่อใช้ในการเรียนในห้องเรียน ใช้ในการเตรียมตัวเพื่อจะสอบกลางภาค – ปลายภาค เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

แชร์ให้เพื่อน
27.6K
Views
และอีก 114 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

 

“คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ”


รายละเอียดวิชา/คอร์ส
    คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น จะได้เรียนเนื้อหาที่ต้องเจอ เพื่อใช้ในการเรียนในห้องเรียน ใช้ในการเตรียมตัวเพื่อจะสอบกลางภาค – ปลายภาค เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่จะได้รับในคอร์ส
- สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน และในข้อสอบ
- เทคนิคที่สร้างความเข้าใจในวิชาเคมี
- เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี
- ตัวอย่างระหว่างการเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดี
- เอกสารประกอบการเรียน และหากมีปัญหา สามารถทักเข้ามาสอบถามติวเตอร์ได้ตลอดในการเรียน

 

เนื้อหาคอร์ส คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น เล่ม 1 (มัธยมศึกษาปีที่ 4) เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ
1. อะตอม (atom)

- สัญลักษณ์นิวเคลียร์

- ตารางธาตุ

- คุณสมบัติธาตุ

2. แนวคิดแบบจำลองอะตอม

- คลื่นกล

- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

- แบบจำลองอะตอม (ดอลตัน, ทอมสัน, รัทเทอร์ฟอร์ด, โบร์, กลุ่มหมอก)

3. การจัดเรียงอิเล็กตรอน

- การใส่ e ลงใน Shell
- การใส่ e ลงใน SubShell

4. สมบัติของธาตุตามหมู่และคาบ

- ขนาดอะตอม

- IE1

- EN

- EA

บทที่ 2 พันธะเคมี

1. แรงยึดเหนี่ยว

2. กฎออกเตด ( Octave law )

3. การเปรียบเทียบชนิดของพันธะตามโครงสร้าง

4. การพิจารณาการเกิดพันธะจากผลต่างค่าEN

5. พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก

6. สารประกอบไอออนิกและการละลาย

7. รูปร่างโมเลกุลโควาเลนซ์

8. สภาพขั้วโมเลกุล

9. การเปรียบเทียบมุมพันธะ

10. การคำนวณพลังงานพันธะ

บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ

1. เลขออกซิเดชัน (Oxidation Number ; ON)

- สารประกอบโดยทั่วไป

- สารประกอบเชิงซ้อน

- สารอินทรีย์

2. สมบัติของธาตุในตารางธาตุ

- สมบัติของทรานซิซัน

- เลขโคออดิเนชัน

- สีของสารประกอบทรานซิซัน

3. ปฏิกิริยานิวเคลียร์

บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์

1. มวลสูตร (มวลอะตอม, มวลโมเลกุล)

2. โมล

- วิธีการคำนวณ

3. Mole Concent

4. การหาสูตรอย่างง่าย และ สูตรโมเลกุล

5. สารละลาย

6.สมบัติคอลิเกทีฟ ( Colligative property )

บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
1. กฏการแพร่ผ่านของก๊าซ

2. กฏของแก๊ส

- สมการการผสมแก๊ส

- ความดันย่อยของดาลตัน

3. ความดันไอเหนือของเหลว ( Vapor pressure )

- ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดเดือด

4. แรงเชื่อมแน่น ( Cohesive Force ) และ แรงยึดติด ( Adhesive Force )

- แรงเชื่อมแน่น

- แรงยึดติด

- การจัดเรียงอนุภาคของแข็ง

บทที่ 6 ปิโตเลียมและแก๊สธรรมชาติ

1. การเกิดปิโตรเลียม

2. โครงสร้างแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม

3. การแยกแก๊สธรรมชาติ

4. การกลั่นน้ำมันดิบ

 

สิ่งที่จะได้รับ
สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน และในข้อสอบ
เทคนิคที่สร้างความเข้าใจในวิชาเคมี
เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี
ตัวอย่างระหว่างการเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดี
เอกสารประกอบการเรียน และหากมีปัญหา สามารถทักเข้ามาสอบถามติวเตอร์ได้ตลอดในการเรียน
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

เนื้อหา
อะตอมและตารางธาตุ 05:47:59
อะตอมพื้นฐาน
00:18:43
สัญลักษณ์นิวเคลียร์
00:15:12
ทดลองเรียน
ไอโซโทป
00:18:25
ตารางธาตุ
00:29:06
สมบัติของธาตุในตารางธาตู
00:24:52
การคำนวณคลื่น
00:29:26
โจทย์คลื่น ข้อ 1-2
00:26:44
โจทย์คลื่น ข้อ 3
00:11:24
แบบจำลองอะตอม 1
00:26:46
แบบจำลองอะตอม 2
00:32:47
การจัดเรียงอิเล็กตรอน 1
00:13:47
การจัดเรียงอิเล็กตรอน 2
00:24:29
การจัดเรียงอิเล็กตรอน 3
00:39:06
สมบัติของธาตุตามหมู่และคาบ
00:37:12
พันธะเคมี 04:14:11
บทนำเรื่องพันธะเคมี
00:17:40
นิยามพันธะเคมี
00:30:07
การเขียนสูตรเคมี
00:24:01
โจทย์พันธะเคมี ข้อ 1-4
00:20:18
พลังงานกับการเกิดพันธะไอออนิก
00:20:54
โจทย์ข้อ 5-6
00:08:26
รูปร่างโมเลกุลโควาเลนซ์ 1
00:24:12
รูปร่างโมเลกุลโควาเลนซ์ 2
00:28:10
รูปร่างโมเลกุลพิเศษ
00:27:55
โจทย์ข้อ 7-10 และ สภาพขั้วโมเลกุล แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
00:15:48
โจทย์ข้อ 11-12
00:19:21
การคำนวณพลังงานพันธะ โจทย์ข้อ 13-15
00:17:19
สมบัติของธาตุและสารประกอบ 02:52:40
เลขออกซิเดชั่น 1
00:25:17
เลขออกซิเดชั่น 2
00:22:41
เลขออกซิเดชั่น 3
00:09:40
สมบัติของธาตุในตารางธาตุ
00:08:13
สารประกอบเชิงซ้อน
00:20:48
สมบัติคอลไลน์และออกไซด์
00:34:00
กัมมันตรังสี
00:27:04
โจทย์สมบัติของธาตุและสารประกอบ
00:24:57
ปริมาณสารสัมพันธ์ 06:15:34
โมล 1
00:23:29
โมล 2
00:12:32
โมล 3
00:24:00
โมล 4
00:22:10
โมล 5
00:25:07
โมล 6
00:15:49
โมล 7
00:11:06
สมการและการคำนวณโมล 1
00:24:35
สมการและการคำนวณโมล 2
00:33:03
สมการและการคำนวณโมล 3
00:14:54
การหาสูตรเคมี 1
00:24:06
การหาสูตรเคมี 2
00:32:28
การหาสูตรเคมี 3
00:08:32
ความเข้มข้นสารละลาย
00:29:01
Molarity, โมลาร์ 1
00:16:31
Molarity, โมลาร์ 2
00:36:57
สมบัติคอลลิเกทีฟ
00:21:14
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 02:15:12
สถานะของสาร และ ของแข็ง
00:24:26
ของเหลว 1
00:25:16
ของเหลว 2
00:11:25
ของเหลว 3 และแก็ส 1
00:22:43
แก็ส 2
00:11:32
กฎรวมแก็ส 1
00:20:00
กฎรวมแก็ส 2
00:19:50
ปิโตเลียมและแก๊สธรรมชาติ 01:42:49
ปิโตเลียมและแก๊สธรรมชาติ 1
00:22:06
ปิโตเลียมและแก๊สธรรมชาติ 2
00:28:26
ปิโตเลียมและแก๊สธรรมชาติ 3
00:19:27
ปิโตเลียมและแก๊สธรรมชาติ 4
00:32:50
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย พัณณิตา ภักดีคำ เมื่อ 09 ก.ย. 63

3,290 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 7,290 บาท ลด 55%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 62 คลิป รวม 23 ชั่วโมง 8 นาที 25 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

 

ผลงาน ประสบการณ์   

 • อาจารย์วิชา วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และโลกดาราศาสตร์ 
 • ติวเตอร์ เคมี – โลก ดาราศาสตร์ โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ( ติวมาม่า ) ครั้งที่ 20
 • ติวเตอร์ วิชา ฟิสิกส์ และ วิทยาศาสตร์ โครงการรินน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้ 2557 – ปัจจุบัน
 • ติวเตอร์ วิชาเคมี โครงการ โตโยต้าเสริมปัญญา
 • ติวเตอร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รายการ Think up schooling @โรงหนังกันตนา
 • ติวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการ ONET SPU มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
 • ติวเตอร์วิชา วิทยาศาสตร์ โครงการ ปตท สผ. ติวเตอร์แคมป์
 • ติวเตอร์วิชาเคมี โครงการ Click for U
 • วิทยากรรับเชิญ ในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
 
การศึกษา
 • คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงาน ประสบการณ์สอน

 • ฝึกสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ ปทุมวัน​
 • ติวเตอร์อิสระ (สอน Gifted และ เคมี)  เช่นใน กรุงเทพ ชลบุรี ลพบุรี ฯลฯ​
 •  ติวเตอร์ประจำสถาบัน จามจุรีบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

 • ครุศาสตรบัณฑิต เอกวิชา เคมี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย