เจาะเนื้อหาวิทย์ (ม.1 เทอม 1) ปูพื้นแน่นสู่ ม.ปลาย เน้นเทคนิคจี้จุดพลาด ชี้จุดออกข้อสอบบ่อย เพื่อเพิ่มเกรดและสอบติด รร.ดัง

จะเน้น การสรุปเฉพาะประเด็นที่สำคัญ จุดที่ข้อสอบออกบ่อย จุดผิดพลาดที่นักเรียนเข้าใจผิด และวิเคราะห์เก็งข้อสอบในการสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในแต่ละภาคเรียนการศึกษา

แชร์ให้เพื่อน
21.0K
Views
รายละเอียด

“ เติมเต็ม บ่มเพาะ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ”

 

           ในรายละเอียดของคอร์สเรียนจะเน้น การสรุปเฉพาะประเด็นที่สำคัญ จุดที่ข้อสอบออกบ่อย จุดผิดพลาดที่นักเรียนเข้าใจผิด และวิเคราะห์เก็งข้อสอบในการสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในแต่ละภาคเรียนการศึกษา

 

สิ่งที่จะได้รับในการเรียนวิชา/คอร์ส

★    สรุปจุดเน้นในแต่ละเนื้อหา

★    ชี้เฉพาะจุดผิดในเนื้อหาเคมีที่นักเรียนมักผิด

★    วิเคราะห์ข้อสอบ

★    เก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

 

วิชา/คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

               มัธยมศึกษาตอนต้นที่ต้องการเทคนิคการทำข้อสอบ และความเป็นเลิศในการวิเคราะห์ข้อสอบ และการคิดอย่างเป็นระบบ

 

เนื้อหาของวิชา/คอร์ส

 

ม. 1 ( เทอม 1 ) ประกอบไปด้วย

 

บทที่ 1 เราจะศึกษาวิทยาศาสตร์กันอย่างไร

              1. แนวคิดทางวิทยาศาสตร์

              2. นักวิทยาศาสตร์ของโลก

              3. ประเภท และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

 

บทที่ 2 หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช

              1. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

              2. ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

              3. การลำเลียงในพืช การแพร่และการออสโมซิส

              4. การสืบพันธุ์ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

              5. การสังเคราะห์ด้วยแสง

              6. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่น

 

บทที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน

              1. ความหมายและสมบัติของสาร

              2. ประเภทของสารและการจำแนกประเภท

              3. การแยกสารเนื้อผสม และสารเนื้อเดียว

              4. การแยกสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

บทที่ 4 สารละลาย

              1. ความหมายและองค์ประกอบของสารละลาย

              2. ความเข้มข้นของสารละลาย

              3. สมบัติการเป็นกรด-เบสของสารละลาย

              4. สารที่ใช้ในการทำความสะอาด

              5. ความปลอดภัยในการใช้สารในชีวิตประจำวัน

 

สิ่งที่จะได้รับ
สรุปจุดเน้นในแต่ละเนื้อหา
ชี้เฉพาะจุดผิดในเนื้อหาเคมีที่นักเรียนมักผิด
วิเคราะห์ข้อสอบ
เก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เนื้อหา
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 1 เทอม 1 เรื่อง เราจะศึกษาวิทยาศาสตร์กันอย่างไร 02:13:39
ปรัชญาและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
00:17:22
ทดลองเรียน
ความหมายของวิชาวิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ของโลก
00:18:29
นักวิทยาศาสตร์ของโลกตอน 2 และประเภทของความรู้ทางวิทยาศาสตร์
00:17:43
ประเภทของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตอน 2
00:18:32
ประเภทของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตอน 3
00:06:28
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
00:15:45
ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
00:16:47
ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2
00:17:40
ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 3
00:04:53
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 1 เทอม 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต และชีวิตพืช 08:02:33
หน่วยของสิ่งมีชีวิต เซลล์ (Cell) ทฤษฎีเซลล์
00:24:33
ประเภทของเซลล์ ข้อแตกต่างระหว่างยูคาริโอตและโปรคาริโอต ขนาดของเซลล์
00:22:44
โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์
00:06:44
ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ (Cell Structure)
00:22:38
ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm) 
00:22:35
ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm) (ต่อ)
00:23:19
ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm) (ต่อ) และนิวเคลียส (Nucleus) 
00:09:44
นิวเคลียส (Nucleus) (ต่อ)
00:25:09
ชีวิตพืชตอนที่ 1 การลำเลียงน้ำและอาหาร
00:05:35
การลำเลียงในพืช, การแพร่ (Diffusion), การออสโมซิส (Osmosis), เยื่อเลือกผ่าน
00:19:47
การออสโมซิส (Osmosis), เยื่อเลือกผ่าน เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
00:25:17
ขนราก
00:34:28
การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืช, วงปี (Annual ring)
00:06:48
ชีวิตพืชตอนที่ 2 การสังเคราะห์ด้วยแสง
00:21:34
อาหารที่พืชลำเลียงไปเก็บไว้
00:07:41
การคายน้ำของพืช
00:41:01
ชีวิตพืชตอนที่ 3 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอก
00:20:58
ดอกครบส่วน (Complete flower), ดอกไม่ครบส่วน (Incomplete flower), ดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect Flower) และดอกไม่สมบูรณ์เพศ Imperfect Flower
00:19:41
ลักษณะของละอองเรณู, Fertilization
00:21:42
กระบวนการปฏิบัติการ ละอองเรณู
00:15:37
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, จีเอ็มโอ (GMO)
00:12:07
ชีวิตพืชตอนที่ 4 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
00:23:01
การตอบสนองที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอก และการตอบสนองที่เกิดจากสิ่งเร้าภายในของต้นพืชเอง
00:21:57
การเคลื่อนไหวที่เกิดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่ง (turgor movement)
00:27:53
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 1 เทอม 1 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน 02:03:08
สารรอบตัว
00:12:24
สมบัติทางเคมี และการจัดกลุ่มสารตามลักษณะเนื้อสาร
00:24:41
สรุปการจัดกลุ่มสารตามลักษณะเนื้อสาร
00:06:17
สารแขวนลอย Suspension, คอลลอยด์ (Colloid)
00:18:58
สารละลาย (Solution)
00:19:06
ธาตุ, โมเลกุล, สัญลักษณ์และการเรียกชื่อธาตุ, ลักษณะตารางธาตุในปัจจุบัน
00:20:26
ลักษณะตารางธาตุในปัจจุบัน, สารประกอบ
00:21:16
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 1 เทอม 1 เรื่อง สารละลาย 03:31:09
ความหมาย องค์ประกอบ สมบัติ ชนิด ของสารละลาย
00:17:33
สารละลาย (Solution) สารละลายอิ่มตัว การตกผลึก ความเข้มข้นของสารละลาย
00:19:49
ความเข้มข้นของสารละลาย 
00:20:55
การคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลาย ตอนที่ 1
00:19:50
การคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลาย ตอนที่ 2
00:21:45
การคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลาย ตอนที่ 3
00:23:28
สารละลายกรด-เบส, สมบัติของกรด
00:21:36
ประเภทของกรด, สมบัติของเบส
00:24:29
การเรียกชื่อเบส, สรุปสมบัติของกรด-เบส, pH ของสารละลาย
00:41:44
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 1 เทอม 1 เรื่อง เราจะศึกษาวิทยาศาสตร์กันอย่างไร ชุดที่ 1 00:48:45
ข้อที่ 1 - 8
00:18:53
ข้อที่ 9 - 16
00:19:33
ข้อที่ 17 - 23
00:10:19
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 1 เทอม 1 เรื่อง เราจะศึกษาวิทยาศาสตร์กันอย่างไร ชุดที่ 2 04:11:26
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
00:02:15
แบบฝึกหัดที่ 1 - 3
00:42:15
ระบบหน่วยเอสไอ International System of Unit) และแบบฝึกหัดที่ 4 - 5 เลขนัยสำคัญ
00:40:42
แบบฝึกหัดที่ 6
00:17:16
คำอุปสรรค (Prefixes) และแบบฝึกหัดที่ 7
00:23:04
แบบฝึกหัดที่ 8 - 10
00:22:10
แบบฝึกหัดที่ 11 - 12
00:23:05
แบบฝึกหัดที่ 13
00:15:28
แบบฝึกหัดที่ 14
00:20:08
แบบฝึกหัดที่ 15
00:15:08
แบบฝึกหัดที่ 16 - 17
00:16:34
แบบฝึกหัดที่ 18 - 19
00:13:21
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 1 เทอม 1 เรื่อง สารรอบตัว/สารละลาย/กรด-เบส ชุดที่ 1 04:47:59
ข้อที่ 24 - 27
00:20:32
ข้อที่ 28 - 29
00:05:50
ข้อที่ 30 - 35
00:20:46
ข้อที่ 36 - 40
00:21:39
ข้อที่ 41 - 46
00:21:06
ข้อที่ 47 - 52
00:23:18
ข้อที่ 53 - 58
00:18:20
ข้อที่ 59 - 63
00:22:50
ข้อที่ 64 - 67
00:20:54
ข้อที่ 68 - 71
00:23:14
ข้อที่ 72 - 75
00:17:04
ข้อที่ 76 - 79
00:20:50
ข้อที่ 80 - 83
00:22:21
ข้อที่ 84 - 88
00:21:55
ข้อที่ 89 - 90
00:07:20
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 1 เทอม 1 เรื่อง สารรอบตัว/สารละลาย/กรด-เบส ชุดที่ 2 01:48:23
ข้อที่ 1 - 3
00:20:22
ข้อที่ 4 - 10
00:23:07
ข้อที่ 11 - 15
00:20:41
ข้อที่ 16 - 20
00:22:54
ข้อที่ 21 - 30
00:21:19
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 1 เทอม 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต, การดำรงชีวิตของพืช 02:05:58
ข้อที่ 1 - 8
00:21:27
ข้อที่ 9 - 15
00:21:31
ข้อที่ 16 - 24
00:22:09
ข้อที่ 25 - 33
00:27:05
ข้อที่ 34 - 47
00:24:11
ข้อที่ 48 - 51
00:09:35
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 1 เทอม 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต, การดำรงชีวิตของพืช (ชุดที่ 2) 01:59:42
ข้อที่ 1 - 5
00:22:14
ข้อที่ 6 - 10
00:23:49
ข้อที่ 11 - 15
00:20:24
ข้อที่ 16 - 17
00:20:28
ข้อที่ 18 - 23
00:20:39
ข้อที่ 24 - 30
00:12:08
คะแนนรีวิว

4,590 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 8,590 บาท ลด 47%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 96 คลิป รวม 31 ชั่วโมง 32 นาที 42 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน ประสบการณ์  

 • ผู้ร่วมเขียนหนังสือ ของสำนักพิมพ์ไอดีซีพรีเมียร์
1.สรุปเข้มวิชาเคมีมั่นใจเต็ม  100
2.สรุปหลักคิดพิชิตข้อสอบโลก อวกาศและดาราศาสตร์ฉบับ TCAS มั่นใจเต็ม 100
3.สรุปหลักคิดพิชิตข้อสอบ PAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
 • วิทยากรโครงการติว Boost up ของโครงการ Admission Premium
 • วิทยากรประจำโครงการพี่ช่วยน้อง สถาบันพัฒนาความรู้บ้านจามจุรี นครศรีธรรมราช
 • เจ้าของสถาบัน ศูนย์วิชาการบ้านความรู้ครูไตเติ้ล
 • อาจารย์พิเศษห้องเรียนโครงการหลายโรงเรียน เช่น  โรงเรียนบดินทรเดชา สิงสิงหเสนีย์2 , โรงเรียนกุหลาบวิทยา , โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นต้น
 • วิทยากรสรุปเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในรายวิชา เคมี  , โลกและดาราศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ผลคะแนนอันดับที่ 1 ของสายระดับ) 
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ( สอบคัดเลือกได้เป็นอันดับ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การศึกษานอกระบบโรงเรียน - วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 • ปริญญาโท  กำลังศึกษาสาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย