ติวเจาะเนื้อหาเคมีเข้มข้น ม.5 #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น จะได้เรียนเนื้อหาที่ต้องเจอ เพื่อใช้ในการเรียนในห้องเรียน ใช้ในการเตรียมตัวเพื่อจะสอบกลางภาค – ปลายภาค เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

แชร์ให้เพื่อน
15.2K
Views
และอีก 115 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

“คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ”


รายละเอียดวิชา/คอร์ส
    คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น จะได้เรียนเนื้อหาที่ต้องเจอ เพื่อใช้ในการเรียนในห้องเรียน ใช้ในการเตรียมตัวเพื่อจะสอบกลางภาค – ปลายภาค เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่จะได้รับในคอร์ส
- สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน และในข้อสอบ
- เทคนิคที่สร้างความเข้าใจในวิชาเคมี
- เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี
- ตัวอย่างระหว่างการเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดี
- เอกสารประกอบการเรียน และหากมีปัญหา สามารถทักเข้ามาสอบถามติวเตอร์ได้ตลอดในการเรียน

เนื้อหาคอร์ส คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น เล่ม 2 (มัธยมศึกษาปีที่ 5) เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ
บทที่ 1 อัตราการเกิดปฎิกิริยา
1. การหาอัตราการเกิดปฏิกิริยา

- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม

- วิธีการวัดrate

2. การคำนวณอัตรา

3. พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยา

- ทฤษฎีการชนกันของก๊าซ (Colision Theory)  

- ทฤษฏีทรานชิชันสเตด (transiton state theory)  

4. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

5. การคำนวนกฏอัตรา  

บทที่ 2 สมดุลเคมี
1. การเกิดสภาวะสมดุล

- สภาวะสมดุล ( Equilibrium )  

- การเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับไม่ได้ ( Irreversible process )  

- การเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้ ( reversible process )  

- สมดุลพลวัตร ( Dynamic Equilibrium )  

2. ค่าคงที่สมดุล ( Equilibium constant ; K )

- สมการมาตรฐาน

3. ชนิดของค่าคงที่สมดุล  

- ค่าคงที่สมดุลความดัน  

- ค่าคงที่สมดุลการละลาย  

4. การรบกวนสมดุล

บทที่ 3 กรด - เบส
1. การจำแนกชนิดกรดเบส

2. ทฤษฎีกรด-เบส  

3. การหาค่า pH , pOH , [ H+ ] , [ OH- ]  

4. ร้อยละการแตกตัวของกรดอ่อน-เบสอ่อน  

5. การไทเทรตกรด-เบส  

6. ระบบสารละลายบัพเฟอร์

บทที่ 4 ไฟฟ้าเคมี
1. เชลล์ไฟฟ้าเคมี

2. ปฏิกิริยา RedOx

3. ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน

4. การคำนวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรของเชลล์

5. การเขียนแผนภาพเชลล์กัลวานิก

6. ไฟฟ้าเคมีและการนำไปใช้

- การป้องกันการผุกร่อน

- การชุบโลหะ

- การทำให้โลหะบริสุทธิ

- ประโยชน์ปฐมภูมิ

บทที่ 5 เชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์
1. เชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์

2. การบอกคุณภาพน้ำมัน

3. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

- มอนอเมอร์

- พอลิเมอร์

 

สิ่งที่จะได้รับ
สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน และในข้อสอบ
เทคนิคที่สร้างความเข้าใจในวิชาเคมี
เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี
ตัวอย่างระหว่างการเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดี
เอกสารประกอบการเรียน และหากมีปัญหา สามารถทักเข้ามาสอบถามติวเตอร์ได้ตลอดในการเรียน
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

เนื้อหา
อัตราการเกิดปฎิกิริยา 03:43:22
อัตราการเกิดปฏิกิริยา
00:24:55
ทดลองเรียน
คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยา 1
00:22:16
คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยา 2
00:25:57
อัตราการเกิดปฏิกิริยา อัตราของสาร
00:24:29
ทฤษฎีการเกิดอัตรา
00:35:58
โจทย์ทฤษฎีการเกิดอัตรา
00:23:58
กราฟอัตรา
00:22:44
กฏอัตรา
00:25:52
โจทย์กฎอัตรา
00:17:13
สมดุลเคมี 04:06:58
การเกิดสมดุล
00:31:20
สมดุลไดนามิค
00:18:50
การเขียนค่าคงที่ (ค่าK)
00:16:44
การแทนค่าคงที่สมดุล
00:28:34
ชนิดของค่าคงที่สมดุล
00:22:37
การคำนวณค่าคงที่สมดุล
00:26:54
สมการกับค่าคงที่สมดุล
00:20:22
โจทย์สมการกับค่าคงที่สมดุล 1
00:18:08
โจทย์สมการกับค่าคงที่สมดุล 2
00:21:54
การรบกวนสมดุล
00:33:11
โจทย์การรบกวนสมดุล
00:08:24
กรด - เบส 06:48:29
ชนิดกรด- เบส
00:21:13
ทฤษฎีกรด- เบส
00:24:29
คู่กรด-คู่เบส
00:24:49
ค่า pH
00:23:22
คำนวณ pH 1
00:38:19
คำนวณ pH 2
00:16:57
การหาร้อยละการแตกตัว 1
00:28:41
การหาร้อยละการแตกตัว 2
00:22:24
Titration 1
00:27:16
Titration 2
00:30:44
Buffer
00:21:34
การตรวจสอบBuffer 1
00:21:08
การตรวจสอบBuffer 2
00:22:51
การตรวจสอบBuffer 3
00:21:56
การคำนวณBuffer 1
00:18:39
การคำนวณBuffer 2
00:37:00
การคำนวณBuffer 3
00:07:07
ไฟฟ้าเคมี 03:40:06
ปฎิกิริยารีด๊อกซ์
00:22:30
intro ไฟฟ้าเคมี
00:21:20
การดุลสมการรีด๊อกซ์ 1
00:19:45
การดุลสมการรีด๊อกซ์ 2
00:05:45
ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์
00:22:05
โจทย์ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์
00:16:30
ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์
00:20:39
แผนภาพเซลล์
00:19:44
โจทย์ศักย์ไฟฟ้า
00:20:18
สรุปเซลล์ไฟฟ้าเคมี
00:16:38
เซลล์กัลวานิก
00:21:05
โจทย์ตัวอย่างข้อสอบจริง
00:13:47
ปิโตเลียมและพอลิเมอร์ 02:14:50
เชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
00:23:16
การปรับคุณภาพน้ำมัน
00:17:15
ชนิดของพอลิเมอร์
00:19:12
พลาสติก
00:18:13
การเกิดพอลิเมอร์ 1
00:20:14
การเกิดพอลิเมอร์ 2
00:09:02
การเกิดพอลิเมอร์ 3
00:27:38
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย ปาริชาติ กองเพชร เมื่อ 10 มิ.ย. 63

โดย สุพิชชา แจ่มแสง เมื่อ 06 ต.ค. 63
รู้ขั้นตอนการทำโจทย์ในแต่ละแนวได้ดีเลยค่ะ

3,290 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 7,290 บาท ลด 55%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 56 คลิป รวม 20 ชั่วโมง 33 นาที 45 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

 

ผลงาน ประสบการณ์   

 • อาจารย์วิชา วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และโลกดาราศาสตร์ 
 • ติวเตอร์ เคมี – โลก ดาราศาสตร์ โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ( ติวมาม่า ) ครั้งที่ 20
 • ติวเตอร์ วิชา ฟิสิกส์ และ วิทยาศาสตร์ โครงการรินน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้ 2557 – ปัจจุบัน
 • ติวเตอร์ วิชาเคมี โครงการ โตโยต้าเสริมปัญญา
 • ติวเตอร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รายการ Think up schooling @โรงหนังกันตนา
 • ติวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการ ONET SPU มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
 • ติวเตอร์วิชา วิทยาศาสตร์ โครงการ ปตท สผ. ติวเตอร์แคมป์
 • ติวเตอร์วิชาเคมี โครงการ Click for U
 • วิทยากรรับเชิญ ในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
 
การศึกษา
 • คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย