ติวสรุปเจาะเนื้อหาเคมีเข้มข้น ม.4 (เล่ม 1) #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น จะได้เรียนเนื้อหาที่ต้องเจอ เพื่อใช้ในการเรียนในห้องเรียน ใช้ในการเตรียมตัวเพื่อจะสอบกลางภาค – ปลายภาค เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

แชร์ให้เพื่อน
21.2K
Views
และอีก 241 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

“คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ”


รายละเอียดวิชา/คอร์ส
    คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น จะได้เรียนเนื้อหาที่ต้องเจอ เพื่อใช้ในการเรียนในห้องเรียน ใช้ในการเตรียมตัวเพื่อจะสอบกลางภาค – ปลายภาค เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่จะได้รับในคอร์ส
- สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน และในข้อสอบ
- เทคนิคที่สร้างความเข้าใจในวิชาเคมี
- เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี
- ตัวอย่างระหว่างการเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดี
- เอกสารประกอบการเรียน และหากมีปัญหา สามารถทักเข้ามาสอบถามติวเตอร์ได้ตลอดในการเรียน

 

เนื้อหาคอร์ส คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น เล่ม 1 (มัธยมศึกษาปีที่ 4) เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

เคมี ม.4 เทอม 1 : บทที่ 1 อะตอม

เคมี ม.4 เทอม 1 : บทที่ 2 สมบัตตามตารางธาตุ

เคมี ม.4 เทอม 1 : บทที่ 3 พันธะเคมี

เคมี ม.4 เทอม 2 : บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี


เคมี ม.4 เทอม 2 : บทที่ 5 สารละลาย

เคมี ม.4 เทอม 2 : บทที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์

 

สิ่งที่จะได้รับ
สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน และในข้อสอบ
เทคนิคที่สร้างความเข้าใจในวิชาเคมี
เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี
ตัวอย่างระหว่างการเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดี
เอกสารประกอบการเรียน และหากมีปัญหา สามารถทักเข้ามาสอบถามติวเตอร์ได้ตลอดในการเรียน
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

เนื้อหา
เคมี ม.4 เทอม 1 : บทที่ 1 อะตอม 07:38:28
1. โครงสร้างอะตอมตามแนวคิดและการทดลองของนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญ Democritus, Dalton, Thomson, Goldstein, Millikan, Rutherford, Bohr และ แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
01:03:19
2. คุณสมบัติของอนุภาคภายในอะตอม โปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน / การเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์/ ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์ / แบบฝึกหัดทบทวน
00:55:10
3. การจัดเรียงอิเล็กตรอน ระดับพลังงานหลัก ระดับพลังงานย่อย s, p, d, f และ g การจัดเรียงอิเล็กตรอนของแทรนซิชัน, การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบย่อ, รูปแบบการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่เสถียร
02:17:59
4. แบบฝึกหัดเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอน
01:20:54
5. การเกิด Spectrum, สีของเปลวไฟ, ความยาวคลื่นของแสงสีต่าง ๆ , แบบฝึกหัดทบทวน
02:01:06
เคมี ม.4 เทอม 1 : บทที่ 2 สมบัติตามตารางธาตุ 14:28:07
1. 1. วิวัฒนาการของตารางธาตุ การจัดรูปแบบของ Dobereiner, John Newlands, Lothar Meyer, Mendeelev และ Henry Moseley 2. แนวโน้มขนาดอะตอม และขนาดไอออนในตารางธาตุ
01:19:59
2. พลังงานไอออไนเซชัน (IE) , รูปแบบของ IE , สมการเคมีที่เขียนแสดงการเปลี่ยนแปลง, การใช้ค่า IE บอกหมู่ของธาตุ, แนวโน้มค่า IE1 ในหมู่เดียวกันและในคาบเดียวกัน ค่า IE2 ของธาตุคาบที่ 2
01:01:09
3. 1. ค่า EN แนวโน้มในตารางธาตุ, การทดลองของหมู่ 7A (Halogen Displacement) , 2. พลังงาน EA นิยามใหม่ตาม สสวท.ปี 2561 ,แนวโน้มในตารางธาตุ, พลังงานในการทำให้อะตอมเป็นไอออนลบ 3. แนวโน้มจุดหลอมเหลวจุดเดือด 4. แนวโน้มความเป็นโละและอโลหะ 5. สมบัติของสารประกอ
01:28:09
4. เลขออกซิเดชัน (Oxidation Number) การคิดเลขออกซิเดชันของธาตุต่าง ๆ ในสารประกอบ
01:13:18
5. สมบัติของธาตุแทรนซิชัน, ขนาดอะตอม พลังงาน IE1, การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนและการอ่านชื่อสารประกอบเชิงซ้อน, การเกิดสีและการเปลี่ยนสีของสารประกอบของแทรนซิชัน
01:06:25
6. คุณสมบัติเฉพาะของธาตุหมู่ 1A การทดลองปฏิกิริยากับน้ำ, คุณสมบัติเด่นของธาตุหมู่ 2A, 7A และ 8A
00:29:51
7. กัมมันตรังสี, ความเสถียรของนิวเคลียสและการแผ่รังสีแอลฟา บีตา แกมมา, สมบัติของรังสีแอลฟา บีตา แกมมา, การดุลสมการนิวเคลียร์,การคำนวณครึ่งชีวิต, ปฏิกิริยานิวเคลียร์, สัญลักษณ์เกี่ยวกับกัมมันตรังสี
01:35:04
8. โจทย์ทบทวนข้อ 1-22
01:29:49
9. โจทย์ทบทวนข้อ 23-50
02:00:21
10. โจทย์ทบทวนข้อ 51-71
01:24:51
11. โจทย์ทบทวนข้อ 72-85
01:19:11
เคมี ม.4 เทอม 1 : บทที่ 3 พันธะเคมี 14:18:28
1. การเกิดพันธะเคมี กฎออกเตต พันธะไอออนิก การเขียนสูตรและการอ่านชื่อสารไอออนิก พลังงานในการเกิดสารไอออนิก
02:08:28
2. สารไอออนิกที่ตกตะกอน พลังงานการละลายน้ำของสารไอออนิก สมการไอออนิก
01:19:36
3. การเกิดพันธะโคเวเลนต์ การอ่านชื่อสารโคเวเลนต์
00:55:54
4. การเขียนโครงสร้างลิวอิสของสารโคเวเลนต์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน กรดออกโซ การเกิดเรโซแนนซ์
01:21:38
5. รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ตามทฤษฎี VSEPR, มุมพันธะ
01:13:58
6. สภาพขั้วพันธะ สภาพขั้วโมเลกุล แรงระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงลอนดอน แรงระหว่างขั้ว พันธะไฮโดรเจน การคำนวณพลังงานพันธะและพลังงานการเกิดปฏิกิริยาเคมี
01:21:32
7. พันธะโลหะ คุณสมบัติของโลหะ โครงร่างตาข่าย
00:25:58
ทดลองเรียน
8. โจทย์ทบทวนข้อ 1-28
01:19:41
9. โจทย์ทบทวนข้อ 29-45
01:25:43
10. โจทย์ทบทวนข้อ 46-70
01:29:31
11. โจทย์ทบทวนข้อ 71-90
01:16:29
เคมี ม.4 เทอม 2 : บทที่ 4 โมลและมวลอะตอม 07:31:27
1. มวลอะตอม การคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ย มวลอะตอมสัมพัทธ์
01:41:27
2. โมล ความสัมพันธ์ของหน่วยโมล การคำนวณแบบตัดหน่วยหรือการใช้ Conversion factor การคำนวณแบบใช้สูตร
01:09:26
3. ตัวอย่างการคำนวณเรื่องโมล
01:48:44
4. กฎสัดส่วนคงที่ และร้อยละโดยมวลของธาตุองค์ประกอบ
01:47:33
5. สูตรเคมี การคำนวณสูตรอย่างง่าย (สูตร empirical) และการคำนวณสูตรเคมี
01:04:17
เคมี ม.4 เทอม 2 : บทที่ 5 สารละลาย 05:11:29
1. หน่วยความเข้มข้นต่าง ๆ ร้อยละ ส่วนในล้านส่วน ส่วนในพันล้านส่วน โมลาร์ โมแลล และตัวอย่างการคำนวณ
02:09:51
2. การเตรียมสารละลาย การเจือจาง การผสมสารละลาย และเทคนิคการเปลี่ยนหน่วยความเข้มข้น และตัวอย่างการคำนวณ
01:49:10
3. สมบัติ Colligative การคำนวณจุดเดือดที่เพิ่มและจุดเยือกแข็งที่ลดลงของสารละลาย และตัวอย่างการคำนวณ
01:12:28
เคมี ม.4 เทอม 2 : บทที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์ 04:50:24
1. การเขียนสมการเคมี กฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงที่ การตัดหน่วยจากสมการเคมี
00:52:33
2. การหาสารกำหนดปริมาณ และตัวอย่างการคำนวณสมการเคมี
01:56:24
3. การคำนวณเมื่อมีสมการเคมีมากกว่า 1 สมการและตัวอย่างการคำนวณ
00:58:38
4. ปฏิกิริยาเคมีของแก๊สและตัวอย่างการคำนวณ ผลได้ร้อยละ
01:02:49
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย ภัชราวดี นุ่นเกิด เมื่อ 21 ก.ย. 63

โดย จินดารัตน์ สุขศรี เมื่อ 09 ก.ย. 63
สอนดี เข้าใจมากๆเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับคอร์สนี้ เพิ่มคะแนนสอบได้มากเลยค่ะ

โดย สำเริง พนมเชิง เมื่อ 13 ก.ย. 63
อ.ไมธ์ สอนดีมากๆๆๆๆครับ

5,990 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 9,990 บาท ลด 40%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 39 คลิป รวม 53 ชั่วโมง 58 นาที 23 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • สอนวิชาเคมีสถาบันกวดวิชา Eureka
 • รับเชิญสอนวิชาเคมีรายการสอนศาสตร์ ทางช่องทรูวิชันส์
 •  เขียนตำราเคมีสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชื่อ CHEMISTRY RANGER สำนักพิมพ์ GANBATTE
 • เขียนหนังสือเตรียมสอบ PAT 2 วิชาเคมี ชื่อ ตีโจทย์ PAT 2 เคมี  สำนักพิมพ์ GANBATTE
 • เขียนหนังสือเตรียมสอบ เคมี  9 วิชาสามัญ ชื่อ ตีโจทย์  9 วิชาสามัญ เคมี (ตีพิมพ์ปลายปี 2561) สำนักพิมพ์ GANBATTE
 
ประวัติการศึกษา
 •  ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) ม.เกษตรศาสตร์
 •  ป.โท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) ม.เกษตรศาสตร์