Extreme Biology for #Dek65

สรุปเนื้อหาที่สำคัญของแต่ละบท ตามหลักสูตร 2560 ของสสวท + ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ (ปี 55-64)

แชร์ให้เพื่อน
8.9K
Views
รายละเอียด

คอร์สนี้พี่ป๊อปเน้นสรุปเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละบทเรียน พร้อมทั้งพาทำข้อสอบวิชาสามัญตั้งแต่ปี 55-64 
และเพื่อสร้างมั่นใจให้กับน้องๆ พี่ป๊อปได้ออกข้อสอบ mock สามัญให้น้องๆได้ฝึกทำก่อนลงสนามสอบจริง
พี่ป๊อปมีเทคนิคต่างๆ ให้น้องจดจำเนื้อหาชีววิทยาได้ยาวนาน มากกว่าการเรียนแบบท่องจำ ได้แก่ 
1. Short note แต่ละบทเรียนไว้อ่านก่อนสอบ
2. การแตกรากศัพท์ชีววิทยา ช่วยในการเดาความหมายของศัพท์เฉพาะได้ เป็นพื้นฐานใช้ในการเรียน
ต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
3. ใช้สื่อ media ให้น้องได้เห็นภาพมากขึ้น

สิ่งที่จะได้รับ
เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยา
เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น การหา key word ของโจทย์ , การตัดซ็อยส์
ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีววิทยาใช้เวลาเรียนไม่เยอะสามารถ boost คะแนนได้
ความสนุกสนานในการเรียนรับรองเลยว่าไม่น่าเบื่อแน่นอน พี่ป๊อปให้ภาษาที่เข้าใจง่ายๆ ในการอธิบาย
เฉลยข้อสอบทุกข้อพร้อมคำอธิบาย
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
บทที่ 1 บทนำชีววิทยา 01:33:32
แนะนำการเรียน
00:10:00
กล้องจุลทรรศน์
00:12:17
การคำนวณกล้องจุลทรรศน์
00:22:09
วิธีการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
00:14:14
ทดลองเรียน
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต
00:15:14
การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต
00:19:38
บทที่ 2 เคมีพื้นฐานทางสิ่งมีชีวิต 02:23:53
การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันที่เป็นองค์ประกอบของสารชีวโมเลกุล 1
00:40:40
การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันที่เป็นองค์ประกอบของสารชีวโมเลกุล 2
00:22:34
คาร์โบไฮเดรต
00:06:28
โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิก
00:31:53
เอนไซม์
00:42:18
บทที่3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 02:16:04
พื้นฐานของเซลล์
00:23:18
ทดลองเรียน
Endomembrane system
00:33:03
organelle
00:28:01
ตะลุยข้อสอบสามัญ-พื้นฐานของเซลล์
00:12:32
ตะลุยข้อสอบสามัญ-Endomembrane system
00:39:10
บทที่ 4 การลำเลียงสาร 00:50:28
การลำเลียงสารรูปแบบต่างๆ 1
00:29:12
การลำเลียงสารรูปแบบต่างๆ 2
00:07:38
ตะลุยข้อสอบสามัญ-membrane transport
00:08:18
ตะลุยข้อสอบสามัญ-Bulk transport
00:05:20
บทที่5 การหายใจระดับเซลล์ 01:30:48
การหายใจแบบใช้ออกซิเจน 1
00:38:19
การหายใจแบบใช้ออกซิเจน 2
00:08:07
การหายใจแบบใช้ออกซิเจน 3
00:12:31
การหายใจแบบใช้ออกซิเจน 4
00:04:29
การหายใจแบบใช้ออกซิเจน 5
00:09:28
ตะลุยข้อสอบสามัญ-การหายใจแบบใช้ออกซิเจน
00:07:53
การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน
00:05:45
ตะลุยข้อสอบสามัญ-การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน
00:04:16
บทที่6 การสังเคราะห์ด้วยแสง 01:22:37
ปฏิกิริยาใช้แสง
00:28:36
ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ-ปฏิกิริยาใช้แสง 1
00:11:15
ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ-ปฏิกิริยาใช้แสง 2
00:01:39
การตรึงคาร์บอน
00:19:50
พืช c3 c4 cam
00:13:57
ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ-การตรึงคาร์บอน
00:07:20
บทที่ 7 พันธุศาสตร์ 03:12:55
ลักษณะนอกกฎเมนเดล 1
00:16:32
ลักษณะนอกกฎเมนเดล 2
00:40:15
ลักษณะนอกกฎเมนเดล 3
00:17:20
ลักษณะนอกกฎเมนเดล 4
00:07:21
ลักษณะนอกกฎเมนเดล 5
00:04:36
ลักษณะนอกกฎเมนเดล 6
00:20:38
ลักษณะนอกกฎเมนเดล 7
00:03:34
ลักษณะนอกกฎเมนเดล 8
00:07:15
ลักษณะนอกกฎเมนเดล 9
00:02:16
ลักษณะนอกกฎเมนเดล 10
00:09:34
ลักษณะนอกกฎเมนเดล 11
00:23:27
ลักษณะนอกกฎเมนเดล 12
00:13:20
ลักษณะนอกกฎเมนเดล 13
00:04:09
ลักษณะนอกกฎเมนเดล 14
00:01:22
ลักษณะนอกกฎเมนเดล 15
00:21:16
บทที่ 8 ยีนและโครโมโซม 02:27:32
การค้นพบสารพันธุกรรม 1
00:21:49
การค้นพบสารพันธุกรรม 2
00:02:24
DNA replication 1
00:14:28
DNA replication 2
00:14:05
DNA replication 3
00:10:52
transcription 1
00:17:23
transcription 2
00:05:42
translation 1
00:16:06
translation 2
00:08:09
translation 3
00:02:30
mulation
00:34:04
บทที่ 9 เทคโนโลยีชีวภาพ 00:48:57
เทคโนโลยีทาง DNA 1
00:42:22
เทคโนโลยีทาง DNA 2
00:06:35
บทที่ 10 วิวัฒนาการ 01:08:45
lamack and darwin
00:12:00
microevolution
00:13:35
macroevolution
00:08:56
พันธุศาสตร์ประชากร 1
00:13:00
พันธุศาสตร์ประชากร 2
00:17:30
พันธุศาสตร์ประชากร 3
00:03:44
บทที่ 11 ระบบประสาท 03:35:10
อาณาจักรสัตว์ 1
00:13:02
อาณาจักรสัตว์ 2
00:07:51
อาณาจักรสัตว์ 3
00:04:58
ระบบประสาทของสิ่งมีชีวิต
00:22:59
การทำงานของระบบประสาท 1
00:27:36
การทำงานของระบบประสาท 2
00:34:47
การทำงานของระบบประสาท 3
00:13:28
การทำงานของระบบประสาท 4
00:02:01
การสื่อสารทางเคมี
00:07:38
CNS and PNS 1
00:22:17
CNS and PNS 2
00:28:51
CNS and PNS 3
00:14:38
CNS and PNS 4
00:15:04
บทที่ 12 ระบบต่อมไร้ท่อ 01:44:58
ภาพรวมของระบบต่อมไร้ท่อ 1
00:29:41
ภาพรวมของระบบต่อมไร้ท่อ 2
00:09:36
ต่อมที่เกี่ยวข้องกับ hypothalamus 1
00:30:29
ต่อมที่เกี่ยวข้องกับ hypothalamus 2
00:06:12
ต่อมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ hypothalamus
00:29:00
บทที่ 13 ระบบย่อยอาหาร 01:37:35
การย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิต 1
00:18:07
การย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิต 2
00:03:27
การย่อยคาร์โบไฮเดรต
00:03:46
การย่อยโปรตีน 1
00:17:16
การย่อยโปรตีน 2
00:34:29
การย่อยไขมัน
00:06:19
การดูดซึมอาหาร 1
00:09:38
การดูดซึมอาหาร 2
00:04:33
บทที่ 14 ระบบหมุนเวียนเลือด 00:59:53
การหมุนเวียนของสิ่งมีชีวิต
00:10:42
การหมุนเวียนเลือดของคน 1
00:01:52
การหมุนเวียนเลือดของคน 2
00:12:14
การหมุนเวียนเลือดของคน 3
00:16:24
การหมุนเวียนเลือดของคน 4
00:18:41
บทที่ 15 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน 00:53:38
ระบบเลือด 1
00:06:42
ระบบเลือด 2
00:02:23
ภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ 1
00:13:13
ภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ 2
00:10:40
ภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ 1
00:09:04
ประเภทของภูมิคุ้มกัน 1
00:08:05
ประเภทของภูมิคุ้มกัน 2
00:03:31
บทที่ 16 ระบบหายใจ 00:41:45
การหายใจของสิ่งมีชีวิต 1
00:28:37
การหายใจของสิ่งมีชีวิต 2
00:11:38
การหายใจของสิ่งมีชีวิต 3
00:01:30
บทที่ 17 ระบบขับถ่าย 00:37:50
การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิต 1
00:05:57
การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิต 2
00:09:27
การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิต 3
00:02:21
การทำงานของไต 1
00:11:50
การทำงานของไต 2
00:06:14
การดูดกลับน้ำที่ท่อไต
00:02:01
บทที่ 18 ระบบกล้ามเนื้อ 01:05:03
การเคลื่อนที่แบบไม่อาศัย antagonism
00:17:40
การเคลื่อนที่แบบอาศัย antagonism
00:12:23
ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ - การเคลื่อนที่
00:05:55
ระบบกล้ามเนื้อ 1
00:14:16
ระบบกล้ามเนื้อ 2
00:04:45
ระบบกล้ามเนื้อ 3
00:03:43
ระบบกล้ามเนื้อ 4
00:06:21
บทที่ 19 ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต 01:12:02
การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
00:07:28
การสืบพันธุ์ของเพศชาย 1
00:16:01
การสืบพันธุ์ของเพศชาย 2
00:02:03
การสืบพันธุ์ของเพศหญิง 1
00:08:43
การสืบพันธุ์ของเพศหญิง 2
00:01:22
การปฏิสนธิ
00:05:07
การเจริญเติบโต 1
00:26:29
การเจริญเติบโต 2
00:04:49
บทที่ 20 เนื้อยื่อพืช 01:04:18
เนื้อเยื่อพืช 1
00:07:58
เนื้อเยื่อพืช 2
00:12:10
เนื้อเยื่อพืช 3
00:14:54
เนื้อเยื่อพืช 4
00:10:38
เนื้อเยื่อพืช 5
00:09:43
ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ
00:08:55
บทที่ 21 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 01:06:24
โครสร้างราก ลำต้น และใบ
00:32:35
plant physiology 1
00:24:07
plant physiology 2
00:05:41
plant physiology 3
00:04:01
บทที่ 22 การสืบพันธุ์ของพืชดอก 00:36:19
การสืบพันธุ์ของพืชดอก 1
00:27:32
การสืบพันธุ์ของพืชดอก 2
00:08:47
บทที่ 23 ฮอร์โมนพืชและการตอบสนอง 00:21:37
ฮอร์โมนพืช
00:12:03
การตอบสนองของพืช
00:03:01
ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ 1
00:03:21
ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ 2
00:03:12
บทที่ 24 ระบบนิเวศและประชากร 02:51:57
ประชากร 1
00:20:31
ประชากร 2
00:12:02
ประชากร 3
00:09:01
ประชากร 4
00:25:04
ประชากร 5
00:04:16
ระบบนิเวศ 1
00:20:34
ระบบนิเวศ 2
00:27:03
ระบบนิเวศ 3
00:19:53
ระบบนิเวศ 4
00:10:47
ระบบนิเวศ 5
00:09:52
ระบบนิเวศ 6
00:05:10
ระบบนิเวศ 7
00:01:10
ระบบนิเวศ 8
00:02:40
ระบบนิเวศ 9
00:01:49
ระบบนิเวศ 10
00:02:05
คะแนนรีวิว

2,990 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 5,990 บาท ลด 50%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 161 คลิป รวม 36 ชั่วโมง 4 นาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา