โปรโมชันนี้เหลือเวลาเพียง


"เจาะเนื้อหาวิทย์ ม.ต้น ปูพื้นแน่นสู่ ม.ปลาย เน้นเทคนิคจี้จุดพลาด
ชี้จุดออกข้อสอบบ่อย เพื่อเพิ่มเกรดและสอบติด รร.ดัง
"

คอร์สที่เรียนได้ทั้งหมด

รวม 48,540 บาท เหลือเพียง 5,900 บาท

สรุปเฉพาะประเด็นที่สำคัญ จุดที่ข้อสอบออกบ่อย จุดผิดพลาดที่นักเรียนเข้าใจผิด
และวิเคราะห์เก็งข้อสอบในการสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในแต่ละภาคเรียนการศึกษา

 
 

ม.1 ( เทอม 1 ) ประกอบไปด้วย
บทที่ 1 เราจะศึกษาวิทยาศาสตร์กันอย่างไร

              1. แนวคิดทางวิทยาศาสตร์

              2. นักวิทยาศาสตร์ของโลก

              3. ประเภท และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

 

บทที่ 2 หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช

              1. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

              2. ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

              3. การลำเลียงในพืช การแพร่และการออสโมซิส

              4. การสืบพันธุ์ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

              5. การสังเคราะห์ด้วยแสง

              6. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่น

 

บทที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน

              1. ความหมายและสมบัติของสาร

              2. ประเภทของสารและการจำแนกประเภท

              3. การแยกสารเนื้อผสม และสารเนื้อเดียว

              4. การแยกสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

บทที่ 4 สารละลาย

              1. ความหมายและองค์ประกอบของสารละลาย

              2. ความเข้มข้นของสารละลาย

              3. สมบัติการเป็นกรด-เบสของสารละลาย

              4. สารที่ใช้ในการทำความสะอาด

              5. ความปลอดภัยในการใช้สารในชีวิตประจำวัน
 

ม.1 ( เทอม 2 ) ประกอบไปด้วย

บทที่ 1 พลังงานความร้อน

    1. การพาความร้อน

    2. การนำความร้อน

    3. การแผ่รังสีความร้อน 

บทที่ 2 บรรยากาศ

    1. ส่วนประกอบของอากาศ

    2. อุณหภูมิของอากาศและชั้นบรรยากาศ

    3. ความดันของอากาศและความชื้นของอากาศ

    4. ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ

    5. อุตุนิยมวิทยาและมลภาวะในชีวิตประจำวัน ลมฟ้า อากาศ
 

ม.2 ( เทอม 1 ) ประกอบไปด้วย
           บทที่ 1 เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
           บทที่ 2 เรื่อง สารละลาย
           บทที่ 3 เรื่อง ร่างกายมนุษย์
           บทที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง


ม.2 ( เทอม 2 ) ประกอบไปด้วย
บทที่ 1 งานและพลังงาน
บทที่ 2 การแยกสาร
บทที่ 3 โลกและการเปลี่ยนแปลง

บทที่ 4 ทรัพยากรพลังงาน  

ม.3 ( เทอม 1 ) ประกอบไปด้วย
บทที่ 1 พันธุศาสตร์
บทที่ 2 ดาราศาสตร์
บทที่ 3 แสง

ม.3 ( เทอม 2 ) ประกอบไปด้วย
บทที่ 1 ระบบนิเวศ
บทที่ 2 พลังงานไฟฟ้า
บทที่ 3 ปฏิกิริยาเคมี
 

ในรายละเอียดของคอร์สเรียนจะเน้น การสรุปเฉพาะประเด็นที่สำคัญ จุดที่ข้อสอบออกบ่อย

จุดผิดพลาดที่นักเรียนเข้าใจผิด และวิเคราะห์เก็งข้อสอบในการสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในแต่ละภาคเรียนการศึกษา

 

 

 
​สิ่งที่จะได้รับ

★    สรุปจุดเน้นในแต่ละเนื้อหา

★    ชี้เฉพาะจุดผิดในเนื้อหาเคมีที่นักเรียนมักผิด

★    วิเคราะห์ข้อสอบ

★    เก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ


5,900 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 48,540 บาท ลด 87.85 %

เรียนได้ 6 เดือน

ชำระด้วย

สิ่งที่จะได้รับ

 • มีทั้งหมด 361 คลิป รวม 144 ชั่วโมง 27 นาที 54 วินาที
 • ให้เวลาเรียนทั้งสิ้น
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone

ผู้สอน

ผลงาน ประสบการณ์  

 • ผู้ร่วมเขียนหนังสือ ของสำนักพิมพ์ไอดีซีพรีเมียร์
1.สรุปเข้มวิชาเคมีมั่นใจเต็ม  100
2.สรุปหลักคิดพิชิตข้อสอบโลก อวกาศและดาราศาสตร์ฉบับ TCAS มั่นใจเต็ม 100
3.สรุปหลักคิดพิชิตข้อสอบ PAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
 • วิทยากรโครงการติว Boost up ของโครงการ Admission Premium
 • วิทยากรประจำโครงการพี่ช่วยน้อง สถาบันพัฒนาความรู้บ้านจามจุรี นครศรีธรรมราช
 • เจ้าของสถาบัน ศูนย์วิชาการบ้านความรู้ครูไตเติ้ล
 • อาจารย์พิเศษห้องเรียนโครงการหลายโรงเรียน เช่น  โรงเรียนบดินทรเดชา สิงสิงหเสนีย์2 , โรงเรียนกุหลาบวิทยา , โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นต้น
 • วิทยากรสรุปเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในรายวิชา เคมี  , โลกและดาราศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ผลคะแนนอันดับที่ 1 ของสายระดับ) 
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ( สอบคัดเลือกได้เป็นอันดับ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การศึกษานอกระบบโรงเรียน - วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 • ปริญญาโท  กำลังศึกษาสาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย