วันสอบ BMAT ปีการศึกษา 2562 #dek63หลายคนสงสัย ว่าการสอบ BMAT นั้นคืออะไร BMAT คือการสอบเฉพาะทางสำหรับ
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์

จัดทำโดย Cambridge Assessment Admissions Testing
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์


และสำหรับน้องๆ #dek63 ที่จะสมัครเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ หรือคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ตามรายชื่อมหาวิทยาลัยด้านล่างนี้ น้องๆต้องมีผลคะแนนสอบ BMAT
เพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นสมัครสอบ


วันสอบประจำปี พ.ศ. 2562
สามารถเลือกสอบ BMAT วันใดวันหนึ่ง ใน เดือนสิงหาคม หรือ เดือนตุลาคม
วันสอบทั้งสองรอบ มีรูปแบบการสอบ และวิธีการให้คะแนนเหมือนกันค่ะ

31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

น้องๆสามารถสอบ BMAT ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ต่อหนึ่งรอบการสอบแอดมิชชั่น

การสอบในเดือนสิงหาคม : น้องต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง
เปิดให้ลงทะเบียนสอบตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน และต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองที่  www.metritests.com

(หลังจากเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาแล้ว กรุณาคลิ๊กที่ตัวเลือก Shop ที่ปรากฏอยู่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์)
การสอบในเดือนตุลาคม : ศูนย์สอบจะเป็นผู้ลงทะเบียนให้น้อง 
สอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ เพื่อทำการลงทะเบียนสอบ
และอย่าลืมสอบถามเลขที่ผู้สมัครสอบของน้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทะเบียนสอบนั้น
ได้เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะ

และน้องจะต้องมาสอบกับศูนย์ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น

การสอบ BMAT ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ความถนัด และทักษะ 60 นาที (ข้อสอบปรนัย)
ทักษะทั่วไปในการแก้ปัญหา ทำความเข้าใจข้อโต้แย้ง การวิเคราะห์ข้อมูล และการหาข้อสรุป

ส่วนที่ 2 ความรู้และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ 30 นาที (ข้อสอบปรนัย)
ความสามารถในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ 

ส่วนที่ 3 สอบเขียนบรรยาย 30 นาที (ข้อสอบบรรยาย)
รู้จักเลือก พัฒนา และจัดการแนวคิด ทั้งยังสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเขียนและนำเสนอแนวคิดได้อย่างชัดเจน และกระชับได้ใจความ 

ลงเรียนBMAT ได้ที่

https://www.boostup.in.th/institute/tutor/6/course


ข้อมูลเพิ่มเติม  คลิก