#Dek62 สายแพทย์ ต้องรู้!! มาเช็กด่วน คณะที่อยากเข้าต้องสอบอะไรบ้าง

#Dek62 สายแพทย์ ต้องรู้!!
มาเช็กด่วน คณะที่อยากเข้าต้องสอบอะไรบ้าง

น้อง ๆ ต้องสมัครสอบกับ สทศ ในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดมา ซึ่งน้องสายวิทย์ก็ควรจะลง
1. วิชาสามัญ 7 วิชา
2. GAT PAT1 PAT2 
และสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์กับ กสพท เพราะบาง มหาวิทยาลัยก็อาจใช้ในรอบ 2
.
3 รอบหลัก จะมี 
1. รอบพอร์ตส่วนใหญ่จะเป็นรอบน้อง ๆ ที่มีกิจกรรมพิเศษ เข้าค่ายเยอะ และอาจจะต้องยื่นคะแนนส่วนอื่นด้วย เช่น BMAT
2. รอบโควต้า จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
-ใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา
-ใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา+วิชาเฉพาะแพทย์ (เหมือน กสพท) 
-ใช้คะแนน GAT/ PAT 
-ใช้คะแนน GAT/ PATและวิชาเฉพาะแพทย์ 
3.รอบ กสพท คือ
-ใช้ 7 วิชาสามัญ โดยกำหนด 7 วิชาสามัญ แต่ละกลุ่มวิชา คะแนนต้องได้ไม่น้อยกว่าขั้นต่ำ 30 % 
-ต้องได้คะแนน ONETขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 60%(น้องที่กำลังเรียน ม.6) ถึงจะยื่นสมัครสอบได้
-วิชาเฉพาะแพทย์ หรือความถนัดแพทย์ กสพท ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
.
คณะทางสายแพทย์มีการแข่งขันสูง
แนะนำน้อง ๆ สอบ GAT/PAT/ 9 วิชาสามัญ กันพลาดไว้ เพื่อเข้าคณะอื่น ๆ ในรอบอื่น ๆ ด้วย 


.