TOEFL สอบอะไรบ้าง
TOEFL สอบอะไรบ้าง
Test of English as a Foreign Language หรือ TOEFL คือ การสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร TOEFL ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ผลสอบสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเป็นหลักลักษณะข้อสอบ
TOEFL ประกอบด้วยข้อสอบ 4 ส่วน เรียงตามลำดับการสอบ คือ Reading, Listening, Speaking, Writing
ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้าน คือ พูด (Speaking) ฟัง (Listening) อ่าน (Reading) และเขียน (Writing) โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการสอบประมาณ 4 ชั่วโมงสำหรับการสอบ โดยปัจจุบันได้ใช้ Internet-Based Testing : IBT เป็นการสอบที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการทำข้อสอบ แต่ละพาร์ทมีคะแนน 0-30 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 120 คะแนน
 

พูด (Speaking)

ลักษณะข้อสอบจะประกอบด้วย 3 ประเภท คือ
มีทั้งหมด 6 คำถาม โดยเป็น Independent task 2 คำถาม และ Integrated task 4 คำถาม ดังนี้

 


1.Independent 2 ข้อ โดยผู้สอบจะได้ฟังเรื่องราว ประสบการณ์ (ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและคุ้นเคยในสังคมไทย) จากนั้นจะต้องตอบคำถาม โดยมีเวลาเตรียมตัวตอบคำถาม 15 วินาที  และมีเวลาในการตอบคำถาม 45 วินาที
2. Integrated Reading + Listening 2 ข้อ  โดยผู้สอบต้องอ่านบทความสั้น จากนั้นจะต้องฟังบทสนทนาหรือการบรรยายในเรื่องที่เกี่ยวกับบทความที่อ่านนั้น จากนั้นต้องตอบคำถามจากสิ่งที่ได้อ่านและฟัง ให้เวลาในการเตรียมตัวตอบคำถาม 30 วินาที และมีเวลาในการตอบคำถาม 1 นาที
3. Integrated Listening 2 ข้อ ผู้สอบจะได้ฟังบทสนทนาหรือการบรรยายทางวิชาการ และจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ฟัง เตรียมตัวตอบคำถามในเวลา 20 วินาที  และมีเวลาในการตอบคำถาม 1 นาที
เวลาในการสอบโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 20 นาที คะแนนเต็มอยู่ที่ 30 คะแนน โดยมี Level เกณฑ์ให้คะแนนตามนี้
Weak คะแนนตั้งแต่ 0-9
Limited คะแนนตั้งแต่  10-17
Fair คะแนนตั้งแต่ 18-25
Good คะแนนตั้งแต่ 26-30
 ฟัง (Listening)

พาร์ทนี้จะประกอบด้วยข้อสอบ 2 แบบ คือ
1.  Academic Lecture ให้ฟังบรรยายจำลองสถานการณ์ต่างๆ 4-6 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องจะใช้เวลาในการฟังประมาณ 3-5 นาที และตอบคำถามประมาณ 6 ข้อต่อเรื่อง
2.  Conversation หรือ บทสนทนา โดยจะมีให้ฟัง 2-3 เรื่อง ใช้เวลาในการฟังเรื่องละ 3 นาที และตอบคำถามจากเรื่องที่ฟัง มีประมาณ 5 ข้อต่อเรื่อง  ผู้สอบจะต้องฟังบทสนทนาทั้งหมดผ่านทางหูฟัง เวลาในการสอบโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 60 - 90 นาที คะแนนเต็มอยู่ที่ 30 คะแนน โดยมี Level เกณฑ์ให้คะแนนตามนี้
Low คะแนนตั้งแต่ 0-14
Intermediate คะแนนตั้งแต่  15-21
High คะแนนตั้งแต่ 22-30อ่าน (Reading)

อ่านบทความ 3-5 บทความ ซึ่งคิดเป็นคำได้ความยาวประมาณ 700 คำ แล้วตอบคำถาม
โดยในแต่ละบทจะมีคำถามให้ตอบประมาณ 12-14 ข้อ เนื้อหาบทความก็สามารถพบได้ในหนังสือเรียน
ระดับปริญญาตรี เน้นความเป็นเหตุเป็นผล การเปรียบเทียบ และการโต้แย้ง 
ผู้สอบจะต้องตอบคำถามบนจอคอมพิวเตอร์ เวลาในการสอบโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 60 - 100 นาที
คะแนนเต็มอยู่ที่ 30 คะแนน โดยมี Level เกณฑ์ให้คะแนนตามนี้
Low คะแนนตั้งแต่ 0-14
Intermediate คะแนนตั้งแต่  15-21
High คะแนนตั้งแต่ 22-30

เขียน (Writing)

และข้อสอบพาร์ทสุดท้ายก็คือ Writing เป็นพาร์ทที่ต้องใช้ 3 ทักษะประกอบกัน
คือ Reading, Listening, Writing
โดยอ่านบทความที่ให้มา แล้วฟังไฟล์เสียง และสุดท้ายตอบด้วยการเขียน
โดยคะแนนจะมาจากการเขียน Essay เท่านั้น เราจะต้องเขียนบทความ 2 Essay
ภายในเวลา 50 นาที ดังนี้1. Integrated Writing มีเวลาในการทำข้อสอบให้ 20 นาที (กำหนดคำอยู่ที่150-225 คำ) Essay
ชุดแรกนี้จะมีเรื่องให้อ่าน โดยให้เวลา 3 นาที หลังจากนั้นจะให้ฟังเสียง
ซึ่งจะมีคนมาพูดบทความเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราอ่านแต่จะเป็นการเสนอข้อโต้แย้ง
แล้วเราก็นำสิ่งที่ได้ยินมาจดลงกระดาษ
เพื่อที่จะนำมาเขียนช่วงเวลานี้เราจะต้องเขียนสิ่งที่เราได้ยินลงไปในกระดาษ Essay2. Independent Writing มีเวลาในการทำข้อสอบให้ 30 นาที (กำหนดคำอยู่ที่ 300 คำ)
Writing Based on Knowledge and Experience Essay ชุดนี้เป็นการทดสอบทักษะ Writing ล้วนๆ
เพราะว่าไม่ต้องอ่านบทความ
หรือฟังเสียง ผู้สอบจะต้องตอบคำถามโดยใช้ความคิดของตัวเองเป็นหลัก คำถามจะเป็นคำถามทั่วไป
และจะต้องเขียน Essay ให้ได้อย่างน้อยประมาณ 300 คำ เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ตรวจจะดูทั้งเนื้อหา
ความสวยงามของภาษา จำนวนคำที่เขียน การตอบคำถามนั้นไม่ได้มีถูกหรือผิด หรือต้องตอบว่าฝ่ายไหน
ผู้ตรวจเน้นดูที่วิธีการตอบและหลักความคิดเป็นหลัก การเขียน Essay
จะต้องมีคะแนนในส่วนของ Grammarแต่ก็ไม่ควรกังวลมาก
แนะนำให้น้องๆ เขียนสิ่งที่ต้องการตอบให้ครบก่อน หากมีเวลาเหลือก็เช็คเรื่องของแกรมมาร์
อีกครั้ง  เวลาในการสอบโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 50 นาที คะแนนเต็มอยู่ที่ 30 คะแนน
โดยมี Levelเกณฑ์ให้คะแนนตามนี้
Limited คะแนนตั้งแต่ 1-16
Fair คะแนนตั้งแต่  17-23
Good คะแนนตั้งแต่ 24-30

      ทั้งนี้ ผลคะแนนจะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี นันตั้งแต่วันที่เราสอบ

หรืออยากจะอัพเดตเช็คข้อมูลต่างๆ เกี่ยวับการสอบ TOEFL สามารถดูที่เว็บไซต์นี้ได้เลย http://www.ets.org/toefl/ibt/scores/understand 
 

สมัครสอบ TOEFLสมัครสอบ TOEFL ออนไลน์ (Register Online)

สมัครสอบทางออนไลน์   http://www.ets.org/toefl
สามารถลงทะเบียนสมัครสอบทางออนไลน์ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

การสมัครสอบลงทะเบียนและสมัครสอบได้ที่ www.ets.org ผู้สอบสามารถเลือกวันสอบ
และศูนย์สอบได้ระหว่างกรอกแบบฟอร์มการสมัครสอบ

โดยค่าสมัครสอบจะอยู่ที่ USD185 หรือประมาณ 5,800 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราเเลกเปลี่ยนเงินตราในปัจจุบัน)
 
ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต / เดบิต: American Express, Discover, JCB, MasterCard หรือ VISA หรือสามารถใช้บัญชี PayPal หรือเช็คอิเล็กทรอนิกส์ (e-check) ได้หากคุณมีบัญชีธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเขตปกครองของตน
วิธีการชำระเงินอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า