รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เตรียมก่อนติดก่อน กับเบอร์1 (ภาคไทย)

รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เตรียมก่อนติดก่อน กับเบอร์1 (ภาคไทย)

 คุณสมบัติเฉพาะ
1.ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการศึกษานั้น ๆ เด็กซิวสมัครไม่ได้

2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า
(GPAX) เอาแค่4เทอมเท่านั้น (คือเกรดของ ม.4และม.5) และวิชาสังคม+ภาษาต่างประเทศ 2.5 (เอาไว้มีสิทธิสอบ แต่ไม่เอาไปคิดคะแนน 

3.มีผลคะแนนวิชาสังคมศึกษาและภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
สอบตรงไม่ต้องใช้คะแนนGAT/PATเพราะจะได้เอาความรู้ที่จะสอบเข้าของคณะ สาขา นั้น ๆ เลยเพียงน้อง ๆ มีคุณสมบัติข้างต้นน้อง ๆ ที่ชอบหรือตั้งใจอยากเรียนคณะรัฐศาสตร์
จะมี เปิดสอนอยู่ 3 สาขา คือ
1.สาขาการเมืองการปกครอง 2.สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(การระหว่างประเทศ) และ3.สาขาบริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์)

 
เกณฑ์การคัดเลือก
1.วิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์ 50 เปอร์เซ็น (100 ข้อ) 50 คะแนน
2.วิชาเรียงความ 50 เปอร์เซ็น (2 ข้อ) 50 คะแนน  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการตรวจวิชาเรียงความจะต้องเป็นผู้สอบวิชาความถนัดทางรัฐศาสตร์ได้คะแนน 120 อันดับแรกของแต่ละสาขา หมายความว่าถ้าเราได้คะแนนกากบาทไม่ติด 120 อันดับแรกของแต่ละสาขา ต่อให้คะแนนเรียงความเราเยอะ เราก็ไม่มีสิทธิ์ในการตรวจข้อสอบ ฉะนั้นเราต้องทำให้ทั้ง 2 แบบ ทั้งกากบาทและเรียงความ แล้วเราสามารถนำคะแนนของตนเองไปยื่นได้ที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ
3.สอบสัมภาษณ์

ลักษณะข้อสอบในปีที่ผ่านมา 

1.
สอบความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ มีทั้งช้อย(ปรนัย 60 ข้อ ) และ เรียงความ โดยอาศัยหลักวิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ น้อง ๆ ต้องอ่านทั้งหมด
เช่น ทางการเมืองการปกครอง ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และบริหารรัฐกิจ 


2.ข้อเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์มีทั้งหมด 2 ข้อ 50 คะแนน  1 ข้อ มีกระดาษให้เขียน 2 แผ่น  แต่ละสาขาจะออกข้อสอบแตกต่างกัน


รัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เราต้องรู้รอบด้านมาประกอบกัน เพราะฉะนั้นเมื่อเราจบไป ก็สามารถทำงานได้หลากตำแหน่ง หลายอาชีพ แต่ยังสามารถทำงานภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนได้ด้วย ธรรมศาสตร์ เปิดสอนสาขาใดบ้าง

1.สาขาการเมืองการปกครอง 
เรียนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองทั้งไทยและประเทศสำคัญ หลักทฤษฎีการเมือง ระบบการเมือง พฤติกรรมการเมือง และการเมืองเปรียบเทียบ

โดยจบไป หลายคนจะมุ่งเข้าทำงานราชการซึ่งสายตรงคือ นิยมเข้าทำงาน "กระทรวงมหาดไทย"


2.สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(การระหว่างประเทศ)
จะเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งทฤษฎี นโยบายต่างประเทศ รวมไปถึงองค์การและกฎหมายระหว่างประเทศให้ศึกษาด้วย

สาขานี้ นิยมสอบแข่งขันเยอะมากที่สุดทั้ง3สาขา หลัก ๆ หลายคนนิยมทำใน "กระทรวงการต่างประเทศ" สอบเข้า กต ซึ่งไต่ต้าวตามสายราชการหลายงาน เช่น ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หน่วยข้อมูลต่างประเทศ กองยุโรป กองอเมริกา กองเอเชีย หรือ ASEAN หรือบ้างก็สอบ เป็นเจ้าหน้าที่ทูต สายงานทำงานในสถานทูต ที่หลายคนใฝ่ฝัน แล้วแต่ความชอบ เพราะสาขานี้กว้างทำได้เยอะมากจริง ๆ

3.สาขาบริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์)
เป็นการเรียนเกี่ยวกับของการบริหารภาครัฐ การวางแผน และการดำเนินนโยบายการบริหารต่างๆทุกๆอย่างขององค์การรัฐ

สาขานี้ทุกปีที่ผ่านมาคนสอบจำนวนน้อยที่สุด ๆ แต่สาขานี้กลับหางานง่ายและเงินเดือนเยอะ
เพราะการเรียนวิชา"รัฐประศาสนศาสตร์" เป็นการนำหลัก "บริหารธุรกิจ" + "รัฐศาสตร์" การบริหารงานภาครัฐ ซึ่งน้อง ๆ ที่จบสาขานี้สามารถประยุกต์ในการทำงานได้เยอะ เพราะมีความรู้ทั้งใน ภาคเอกชนและภาครัฐ จึงหางานได้ง่ายที่สุด


คอร์ส วางแผนสู้ศึก สอบติดรัฐศาสตร์ ติวเข้มเนื้อหาตรงจุด
เตรียมตัว ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ รู้ก่อนพร้อมก่อนสอบ!!
ที่  https://www.boostup.in.th/course/581


คอร์สสอบติด รัฐศาสตร์ ติวเข้มเน้นโจทย์!
ตะลุยโจทย์ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์
ที่ https://www.boostup.in.th/course/580 

แนะนำโครงการ
 

"TCAS ติวบุฟเฟต์ ”

ครบทุกวิชา GAT PAT 9 วิชาสามัญ O-NET 

มากกว่า 300 ชั่วโมง 

 

 

 

เรียนไม่อั้น...ที่เดียวจบ ครบทุกวิชา 

ที่ https://www.boostup.in.th/buffet