ครูพี่ฝน
ชุลีพร มาศจด

ผลงาน ประสบการณ์สอน

  • ฝึกสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ ปทุมวัน​
  • ติวเตอร์อิสระ (สอน Gifted และ เคมี)  เช่นใน กรุงเทพ ชลบุรี ลพบุรี ฯลฯ​
  •  ติวเตอร์ประจำสถาบัน จามจุรีบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

  • ครุศาสตรบัณฑิต เอกวิชา เคมี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย