รู้เทคนิคแนวข้อสอบ ขั้นตอนการเตรียมตัว ก่อนจะลงสนามสอบ TOEIC

รายละเอียดการสอบ TOEIC            TOEIC (Test of English for International Communication ) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล
ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งการสอบ TOEIC
จัดทำขึ้นโดยEducational Testing Service (ETS) สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ
มากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี
ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่น ๆ โดยนำไปใช้ในด้านต่าง ๆ
เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง
คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมนาต่างประเทศปัจจุบัน TOEIC มีการสอบสองรูปแบบคือ
1.       TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) 
2.       TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการฟัง) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่

            โดยในประเทศไทย มีการสอบเฉพาะแบบ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการพูด)
ซึ่งเป็นแบบทดสอบซึ่งสามารถวัดทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง
ทั้งด้านการฟังและการอ่านคะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก
ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ
โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน
 รูปแบบการสอบ TOEIC (Listening and Reading Test)
            ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC
แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การพูด (Reading) จำนวน 200 ข้อ
คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง ดังนี้
  1. การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาทีผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถาม และการสนทนาสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้
 Part 1: Photographs 10 ข้อ
 Part 2: Question-Response 30 ข้อ
 Part 3: Conversations 30 ข้อ
 Part 4: Short Talks 30 ข้อ
  1. การอ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้
Part 5: Incomplete Sentences 40 ข้อ
Part 6: Text Completion 12 ข้อ
Part 7: Reading Comprehension 48 ข้อคะแนน TOEIC เท่าไรถึงจะผ่าน 

            คะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยแบ่ง
            - การฟัง Listening 5 - 495 คะแนน
            - การอ่าน Reading 5 - 495 คะแนน 
            คะแนนโทอิคมาตรฐาน ที่ทุกสายการบินต้องการจะอยู่ที่ 550 คะแนนขึ้นไป
(บางสายการบินอาจต้องการเพียง 500 คะแนน) ดังนั้นถ้าทำคะแนนสอบได้ 600 คะแนนขึ้นไปก็ไม่ต้องกังวลแล้ว
การสมัครสอบ TOEICขั้นตอนการสมัครสอบ TOEIC
  • ก่อนไปสอบ 1 เดือน เช็ควันที่ทางศูนย์สอบหรือวันที่มหาลัยจัดการสอบ ถ้าจะสอบกับทางมหาลัย ส่วนใหญ่แล้วไม่จัดกันบ่อย และมักจะรอให้มีจำนวนนักเรียนสมัครในระดับนึงถึงจะทำการเปิดสอบ ควรสอบถามข้อมูลในส่วนนี้เพื่อความแน่ใจ
  • ผู้สมัครสอบ TOEIC สามารถสำรองที่นั่งทาง :  โทรศัพท์         
  • ศูนย์สอบ TOEIC สาขา กรุงเทพ (02) 260 7061, (02) 259-3990
  • ศูนย์สอบ TOEIC สาขา เชียงใหม่ (53) 248-208, (53) 306-600
  • แต่ถ้าต้องการสอบในศูนย์สอบใหญ่ แนะนำให้ไปที่ศูนย์สอบอโศก ตึก BB Building ชั้น 19 ห้อง 1907 ถนนอโศกฯ  สุขุมวิท 21 กรุงเทพ 10110
  • ผู้สมัครสอบ TOEIC จะต้องทำการสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (จันทร์-ศุกร์) ก่อนวันที่ต้องการเข้าสอบ
  • ผู้สมัครสอบจะต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่
- หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้เลขจากหนังสือเดินทางแทน)
- ชื่อและนามสกุล ภาษาอังกฤษ
- วัน เดือน ปี เกิด (Month/Day/19YY)
- เบอร์โทรศัพท์
- วันที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ
- การสอบโดยทั่วไปมี 2 รอบ คือ 9.00 และ 13.00 แต่ในบางครั้งจะมีรอบพิเศษ 16.00 
หรือหากต้องการยกเลิกการสอบต้องโทรแจ้งศูนย์สอบอย่างน้อย 1 วัน
(ถ้าไม่ไปตามรอบที่จองไว้ จะมีค่าปรับสำหรับการไปสอบครั้งถัดไป)
ค่าใช้จ่ายในการสอบ TOEIC
            1,200 บาท สำหรับ Classis TOEIC และ 1,500 บาท สำหรับ Redesigned TOEIC สำหรับแบบทดสอบ Speaking และ Writing นั้น ติดต่อ Center for Professional Assessment เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

หากต้องการยกเลิก หรือ เลื่อนวันเวลาที่ได้สำรองที่นั่งสอบไว้ จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 วันก่อนวันที่สำรองที่นั่งสอบไว้ หากไม่ดำเนินการดังกล่าว จะถูกปรับจำนวนเงิน 500 บาทโดยจำนวนเงินนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าสมัครสอบครั้งต่อไป
        หากดำเนินการสำรองที่นั่งสอบผ่านทางอีเมล์ จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดข้างต้น
มายัง  toeic@cpathailand.co.th โดยทางศูนย์สอบ TOEIC จะไม่ส่งอีเมล์ยืนยันการสำรองที่นั่งกลับมาแต่อย่างใด
หากต้องการการยืนยัน กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ TOEIC โดยตรง
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEIC

- ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หลังจากที่ได้แจกข้อสอบแล้ว หนังสือ พจนานุกรม เอกสาร บันทึก ไม้บรรทัด
  เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การฟังการบันทึก หรืออุปกรณ์ การถ่ายภาพ
- จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบกระดาษทุกชนิด และจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบ
- ไม่สามารถทำเครื่องหมาย หรือขีดเส้นใต้ในข้อสอบ
- ในการออกจากห้องสอบ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุมก่อน ซึ่งจะไม่มีการชดเชยเวลาให้
- เมื่อสอบเสร็จจะต้องคืนข้อสอบ และกระดาษคำตอบ

ผลสอบ TOEIC มีอายุกี่ปี
            - ผลสอบ TOEIC สามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบหลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันสอบ

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับผลสอบ
            - บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ รูปในบัตรต้องชัดเจน
            - ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC
Section 1: Listening Comprehension
(100 ข้อ คะแนนรวม 495 คะแนน เวลาในการสอบ 45 นาที)

1.1 Photographs(รูปภาพ)
- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีทั้งหมด 20 ข้อ
- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีทั้งหมด 10 ข้อ
1.2 Question-Response(ถามตอบ)
      ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
1.3 Short Conversations(บทสนทนาสั้นๆ) -> Conversations (บทสนทนา)
- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า Short Conversations 1 บทสนทนาสั้นๆ ต่อ คำถาม 1 ข้อ (มีทั้งหมด 30 บทสนทนา)
- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ Conversations 1 บทสนทนา ต่อ คำถาม 3 ข้อ (มีทั้งหมด 10 บทสนทนา)
1.4 Short Talks (บทพูดคุยสั้นๆ)
- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีคำถามทั้งหมด 20 ข้อ
- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีบทพูดคุยสั้นๆ 10 บทความ ต่อคำถามทั้งหมด 30 ข้อ (1 บทพูดคุยสั้นๆ ต่อคำถาม 3 ข้อ)

Section 2: Reading Comprehension
(100 ข้อ คะแนนรวม 495 คะแนน เวลาในการสอบ 75 นาที)

2.1 Incomplete Sentence(เติมประโยคให้สมบูรณ์)
      ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
2.2 Error Recognition(จับผิดไวยากรณ์) -> Text Completion (เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์)
- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า Error Recognition มีทั้งหมด 20 ข้อ
- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ Text Completion มีทั้งหมด 4 บทความ แต่ละบทความมี 3 คำถาม รวมคำถามทั้งหมด 12 ข้อ
2.3 Reading Comprehension(ทำความเข้าใจเรื่องที่อ่าน)
- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีทั้งหมด 40 ข้อ
- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีทั้งหมด 48 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
2.3.1 Single Passages มี 7-10 บทความ แต่ละบทความจะมี 2-5 คำถาม รวมคำถามทั้งหมด 28 ข้อ
2.3.2 Double Passagesมีบทความโต้ตอบกัน 4 คู่บทความ โดยแต่ละคู่มี 5 คำถาม รวมคำถามทั้งหมด 20 ข้อ
 
ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่
ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

     แบบทดสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice) มีทั้งหมด 200 ข้อ
โดยใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมงเต็ม โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆด้วยกัน ได้แก่
Section 1: Listening Comprehension (ส่วนของการฟัง)
Part I:Photographs 10 Questions
(รูปภาพ 10 ข้อ)
Part II:Question – Response 30 Questions
(ถาม-ตอบ 30 ข้อ)
Part III:Conversations 30 Questions (10 Conversations; 3 Questions each)
(บทสนทนา 30 ข้อ)
Part IV:Short Talks 30 Questions (10 Talks; 3 Questions each)
(บทพูดคุยสั้น ๆ 30 ข้อ)

Section 2: Reading Comprehension (ส่วนของการอ่าน)
Part V:Incomplete Sentences 40 Questions
(เติมประโยคให้สมบูรณ์ 40 ข้อ)
Part VI:Text Completion 12 Questions (4 Reading Sets; 3 Questions each)
(เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ 20 ข้อ)
Part VII:Reading Comprehensive 48 Questions (Single Passages: 28 Questions, Double Passages 20 Questions)
(การอ่านเพื่อจับใจความ 40 ข้อ)
 


+ตะลุยทำข้อสอบย้อนหลังมากกว่า5 ปี+เนื้อหาเทคนิค
+มีมากกว่า 100 คอร์ส 
+มากกว่า 400 ชั่วโมง
+ครบทุกสนามสอบ GAT PAT 9วิชาสามัญ O-NET

ที่ https://www.boostup.in.th/buffet