เหล่าซือ ก้อง
Lu Jing (หลี จิง)

ผลงาน , ประสบการณ์สอน
•    เป็นอาจารย์ชาวจีน ที่มีประสบการณ์สอนคนไทยมากกว่า 10 ปี 
•    เป็นอาจารย์ชาวจีนที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี 
•    เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการค้าขายกับประเทศจีน 
•    มีเทคนิคเฉพาะตัวในการสอนให้ความรู้และความสนุกสนาน เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้งานได้จริง 
•    เป็นวิทยากรด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับองค์กรชั้นนำ 

การศึกษา
•    ปริญญาตรี : สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (ประเทศจีน) 
•    ปริญญาตรี : สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
•    ปริญญาโท : สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
•    ปริญญาเอก : สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม