เตรียมฟิตกับคณิตฯ พิชิตข้อสอบทุกสนาม

เคล็ดลับการเตรียมตัวก่อนสอบ 3 ข้อสอบหลักที่ต้องเจอ o-net ,Pat1,9สามัญคณิตฯ

ปิดรับสมัคร ที่นั่งเต็มแล้ว
แชร์ให้เพื่อน
54.4K
Views
63
Shares
และอีก 4,601 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

-สอนให้น้อง ๆ สรุปไอเดียของตัวเองให้สั้นและกระชับเข้าไว้วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด
คือการพยายามอธิบายให้คนอื่นฟังให้เข้าใจ​ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนสอบ
-ฝึกทำข้อสอบเก่าโดยมีการจับเวลาเหมือนสอบจริง เพื่อจะได้ประเมินตัวเองถูกว่าเราทำได้แค่ไหน
-วิธีเตรียมตัวไปถึงห้องสอบให้ทันเวลา ให้เวลาตัวเอง 2–3นาที ในการผ่อนคลายตัวเองก่อนเริ่มสอบอย่ามองข้ามคำถามที่มีข้อมูลเยอะ ๆ
เพราะคำตอบมักจะง่ายกว่าที่คุณคิด 
-เน้นให้น้อง ๆ พยายามสร้างโจทย์ของตัวเองขึ้นมา แล้วลองแก้โจทย์นั้นเอง

สิ่งที่จะได้รับ
เตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบ โอเน็ต PAT1 และ 9สามัญคณิตฯ
สรุปเทคนิคที่ควรใช้ในการทำข้อสอบ
อธิบายเป็นขั้นตอนเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ
ได้ลองฝึกทำข้อสอบที่ออกบ่อยของทุกสนามสอบ
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
เตรียมฟิตกับคณิตฯ พิชิตข้อสอบทุกสนาม 02:37:15
เตรียมฟิตกับคณิตฯ พิชิตข้อสอบทุกสนาม 1
00:32:22
เตรียมฟิตกับคณิตฯ พิชิตข้อสอบทุกสนาม 2
00:34:08
เตรียมฟิตกับคณิตฯ พิชิตข้อสอบทุกสนาม 3
00:25:17
เตรียมฟิตกับคณิตฯ พิชิตข้อสอบทุกสนาม 4
00:20:18
เตรียมฟิตกับคณิตฯ พิชิตข้อสอบทุกสนาม 5
00:26:44
เตรียมฟิตกับคณิตฯ พิชิตข้อสอบทุกสนาม 6
00:18:26
คะแนนรีวิว
4.0 จาก 5

โดย ปิยวรรณ สาธุพันธ์ เมื่อ 05 ส.ค. 62
สอนเข้าใจมากค่ะ

โดย วริศรา เดชเสน เมื่อ 16 ก.พ. 62
สอนดีมากค่ะ

โดย ภัทราพร จำปี เมื่อ 06 ม.ค. 62
-

1 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 700 บาท ลด 99.99%

ปิดรับสมัคร ที่นั่งเต็มแล้ว
เรียนได้ 99 วัน เริ่มวันที่ 04 พ.ย. 62
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 6 บทเรียน รวม 2 ชั่วโมง 37 นาที 15 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประสบการณ์การทํางาน

 • อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์วิศวกรรม1” ให้กบภาควิชาทรัพยากรนํา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์ประยุกต์” ให้กบคณะ ั ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • ผู้ชวยอาจารย์ ่ (Teaching Assistant) วิชา Applied Probability for Electrical Engineers ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน POMP*พอมพ์(ยานรังสิต ่ )
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์สถาบัน Better Plus
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และทําสือการสอน สถาบันเตรียมแพทย์(ยานซีคอนสแควร์ ่ )
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน RAC สาขาสําโรง
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน RAC สาขาเอกมัย
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาฟิ สิกส์สถาบัน Success Tutoring Academy
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และฟิ สิกส์โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มี (Find me)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สอนเสริมพิเศษวันเสาร์
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนราชวินิตบางเขน ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • อาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรตางประเทศ ่ (Private Course) ให้กบนักเรียนของ ั Montfort Secondary School, Horgang, Singapore.
 • อาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรตางประเทศ ่ (Private Course) ให้กบนักเรียนของ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ (Harrow International School)
 • อาจารย์พิเศษโรงเรียนสายปัญญารังสิต ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กบัโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์, ปทุมวิไล, ไทรน้อย, โพธินิมิตวิทยาคม, บดินทรเดชา นนทบุรี, สตรีนนทบุรีบางใหญ, ่ เตรียมอุดมฯ นนทบุรี, บางบัวทอง, ราษฎร์นิยม, เตรียมอุดมฯ ลําลูกกา
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนทวีธาภิเศกในโครงการประเมินผลสัมฤทธิผู้เรียนระดับเขตพืนทีการศึกษา (Local Assessment System) ปี การศึกษา 2552
 • อาจารย์สอนพิเศษโครงการโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • อาจารย์สอนพิเศษโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กบัโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปี การศึกษา 2553
 • อาจารย์สอนพิเศษการแขงขันทางวิชาการระดับเขตพืนทีการศึกษาเพือแขงขันในระดับนานาชาติ วิชา ่คณิตศาสตร์โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน
 • วิทยากรพิเศษในการดูแล ควบคุม และฝึ กซ้อมนักเรียนใน “การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ่ ” ในสวนของการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ซึงได้รับรางวัลเหรียญทอง และได้เป็ นตัวแทนเขต ่ ่ ไปแข่งขันระดับภาคตอไป ่ ่
 • ทําสือการสอนออนไลน์ให้กบ บริษัท อัพบีน จํากด ั ั (http://upbean.co.th/) บริษัทด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับประเทศได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ่และเทคโนโลยี
 • วิทยากรรับเชิญแนะแนววิธีการพิชิตข้อสอบ O - Net, GAT, PAT สอบตรง และสอบโควต้าให้กับงาน  UEXPO 2011 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา วันที9 เมษายน 2554เวลา 16.30 - 18.00 น.ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ Nation

ประวัติการศึกษา
 • 2550 – 2547 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเกรดเฉลีย 3.19
 • 2547 – 2544 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เกรดเฉลีย 3.71