ครูพี่วุฒิ
อรรถวุฒิ เลิศสาครคิริ

ประสบการณ์ทำงานด้านสถาปัตยกรรมยาวนาน 12 ปี

การศึกษา 
  • ปริญญาตรี : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
เพราะเรียนสถาปัตยกรรม คือเรื่องใกล้ตัว เรียนรู้อย่างเข้าใจ ไร้การท่องจำ