ครูวิช
ทวิช มณีพนา

ผลงาน , ประสบการณ์              
  • อาจารย์ประจำ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  • อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน
  • วิทยากร อบรมครูประจำการและครูก่อนประจำการ ทั่วประเทศ
  • อาจารย์พิเศษ วิชาวิทยาศาสตร์ รับเชิญมากกว่า 100 โรงเรียน ทั่วประเทศอาทิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โรงเรียนสตรีวิทยา

การศึกษา
  • ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กำลังศึกษา)  ปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษา (กศ.ด.)  ​
  • พ.ศ. 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโท คณะครุศาสตร์ (คม.)ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาพัฒนศึกษา
  • พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ (กศ.บ.) เอกวิทย์-ฟิสิกส์ สอบเข้าด้วยคะแนนเป็นอันดับที่ 1