ครูไตร่ตรอง
อติชาต ทองเครือ

ผลงาน ประสบการณ์  
  • อาจารย์พิเศษวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารวิทยาลัยเทคดนโลยีวัฒนพฤษาบริหารธุรกิจ
  • อาจารย์ประจำวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย (หลักภาษา) ภาษาไทยเชื่อมโยงทางภาษา (GAT)
  • สอบตรงคณะรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ประจำสถาบันแฟมติวเตอร์  สาขานนทบุรีและสะพานควาย
  • อาจารย์วิชาภาษาไทย สถาบัน SENSE THAI สาขาพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี
  • อาจารย์วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สถาบัน INGENIOUS NONTHABURI
การศึกษา
  • โรงเรียน ​สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีโรงเรียน
  • ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิติศาสตร์บัณฑิต)