อ.นิด
จิตรา วรรณสอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน
  • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย
  • ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ ที่ดูแลและแนะแนวที่นักเรียนในการดูแลสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% ต่อเนื่องกันมากกว่า 8 ปี
  • วิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย ผู้ปกครอง อาจารย์ฝ่ายแนะแนว และองค์กรต่าง ๆ
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาตรี: วิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Certificate: Personal Branding (Online Course), University of Virginia
Certificate: Content, Advertising & Social IMC (Online Course), Northwestern University