ครูพี่เอิง
สุภาณี ตาเที่ยง

ผลงาน, ประสบการณ์สอน
  • ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษที่ TheBTS
  • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในรูปแบบของสื่อการศึกษาวีดีทัศน์มัลติเดีย (CD/DVD)
  • ติวเตอร์ / วิทยากรสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
การศึกษา 
  • ศิลปศาสตรบันฑิต เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรการสอนภาอังกฤษ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU TESOL CERTIFICATE)