ครูพี่พีท
พีรภัทร ฝอยทอง

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน

  • CEO & ผู้ก่อตั้งเพจ FongDi.com
  • Head of Compliance, บลจ.แมนูไลฟ์
  • อดีตที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Counsel) ธนาคารซิติ้แบงค์
  • ทนายรับเชิญประจำรายการต่างๆ เช่น เจาะสนามข่าว 7 สี, นรีกระจ่าง ThaiPBS ฯลฯ

ประวัติการศึกษา 

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  • นักวางการเงินส่วนบุคคล CFP
  • ใบอนุญาตว่าความและ Notarial Services Attorney สภาทนายความ
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  •  มัธยมศึกษา เตรียมอุดมฯ รุ่น 61 และ สาธิตปทุมวัน รุ่น 43