ครูพี่เสกฬ์
ศตเนติ เนติภัทรชูโชติ

ผลงาน, ประสบการณ์สอน
  • นักเรียนทุน กพ. ศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ประเทศอังกฤษ
  • ปัจจุบัน Legal Academic Researcher at SEA/ASEAN - European Centre, University of Groningen , the Netherlands.


การศึกษา
  • ปริญญาเอก (PhD. In Law) University of Groningen, the Netherlands
  • ปริญญาโท Master of law (LL.M in International Criminal Law) University of London
  • เนติบัณฑิตไทย
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มัธยมศึกษา ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย