ครูพี่นิกส์
นรพนธ์ บุญเคลือบ

ผลงาน , ประสบการณ์สอน
  • อาจารย์พิเศษห้องโครงการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
  • อาจารย์พิเศษห้องโครงการ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
  • อาจารย์พิเศษห้องโครงการ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  • อาจารย์รับเชิญโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

ประวัติการศึกษา
  • ป.ตรี : โครงการทุต พสวท. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยม อันดับ 2)
  • ป.โท : applied mathematics คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กำลังศึกษา ป.เอก : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล