รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์
รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล

ผลงาน สอนและวิจัย  : ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสมองกลฝังตัว
มีผลงานการเขียนหนังสือด้านคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์มากว่า 30 ปี
เป็นกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) สาขาคอมพิวเตอร์