ผศ.ดร.เชิดศักดิ์
ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์

ผลงาน
  1. อาจารย์สอนรายวิชาวิชาชีวเคมี และปฏิบัติการชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะอุตสาหกรรมอาหาร
  2. อาจารย์ติวค่ายเคมีโอลิมปิค ในหัวข้อชีวโมเลกุล
  3. ผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในฐานข้อมูล SCOPUS 14 ชิ้นงาน
  4. กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
  5. ทำงานวิจัยทางด้านพลังงานทดแทน การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากสาหร่ายสีเขียว
  6. กรรมการหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
  7. ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
 
หัวข้อที่สอน
1. โครงสร้างทางเคมีของสิ่งมีชีวิต
2. วิวัฒนาการของเซลล์ผ่าน Endosymbiosis
3. กระบวนการให้พลังงานของสิ่งมีชีวิต
4.พันธะไฮโดรเจนในสิ่งมีชีวิต
5. กรดไขมันและการสร้างเยื่อหุ้ม
6. ระบบเมมเบรนและออสโมซิส
7. บัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต
8. กรดอะมิโน
9. โครงสร้างโปรตีน
10. ฮีโมโกลบิน
11. เอนไซม์ โคเอนไซม์ และโคแฟกเตอร์
12. การทำงานของเอนไซม์