ผศ.ดร.บุษยมาส
ผศ.ดร.บุษยมาส พิมพ์พรรณชาติ

ประวัติการศึกษาต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีที่จบการศึกษา

· ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.(คณิตศาสตร์)  หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่จบ 2550
· วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.(คณิตศาสตร์ประกันภัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบ 2540
· วิทยาศาสตรบัณฑิต.(คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่จบ 2537
· ทุนอบรมวิจัย:: Institute of Information & Mathematical Sciences, College of Sciences, New Zealand 
· ทุนอบรมวิจัย:: Institute of Mathematics in Industry, Kyushu University, Japan

ตำแหน่งบริหาร

·หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  2561 – ปัจจุบัน
·คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์วิเคราะห์ดิจิตัลอัจฉริยะพระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561 - ปัจจุบัน
·ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  2554 - 2556

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

· แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Mathematical Modelling in Energy storage and Environment)
· การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพหุด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Multivariate Data Analytics in  Health Science)
· แบบจำลองเชิงสุ่มด้านการเงิน ประกันภัยและอุตสาหกรรม (Stochastic Modelling in Finance, Insurance and Industry)
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย)

หัวหน้าโครงการวิจัย
: ชื่อโครงการวิจัย

·         Head of Research Project on " The Development of Battery Tester for Performance and State-of-Health Estimation via Mathematical Modeling", financial support by Ministry of Energy, , Thailand. (2017- 2018)
·         Member of Research Project on "Mathematical Modeling and Optimization for Wastewater Treatment from Microalgae", financial support by Centre of Excellence in Mathematics (CEM), the Postgraduate Education and Research Development Office (PERDO), Commission on Higher Education of the Ministry of Education, Thailand. (2011- 2014)
·         Head of Research Project on "A Mathematical Modeling and Analysis of DO and BOD in Water Pollution using Genetic Algorithm Technique " , financial support by Researcher Promoting Grant, Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand. (2011)
·         Head of Research Project on " Distribution of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons on Atmospheric Aerosol Particles of Different Sizes from Biomass Burning and during Haze Period in Northern Region of Thailand ", financial support by Integration and Commercial Research Grants, Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand. (2012-2013)
·         Head of Research Project on " The Cost Analysis for the Loss of Power Supply in Industrial Plant using Mathematical Model ", financial support by Researcher Promoting Grant, Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand. (2012)