ครูพี่มาย
สิงหพล พลสิงห์

ผลงาน, ประสบการณ์สอน
  • อนุกรรมการทำกับธุรกิจ สมาคมประกันชีวิตไทย AVP-Compliance : Advance Life Assurance PCL.
  • Managing Director - Study All Co., Ltd.
  • ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
การศึกษา
  • เนติบัณฑิตไทย
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
  • ประกาศนียบัตรเรียนดีทุกปีการศึกษา
  • มัธยมศึกษา ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์