ครูพี่ตู่
จิตติวัฒน์ ทองนวล

ผลงาน , ประสบการณ์

  • อาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาบัณฑิตย์ศึกษา TheBTS (ในความควบคุมของกระทรวง)
  • เจ้าของและผู้บริหารเว็บไซด์ www.lawinbook.com คลังหนังสือกฎหมายออนไลน์ 24 ชั่วโมง
  • พนักงานไต่สวน สายงานปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.   

การศึกษา 

  • เนติบัณฑิตไทย
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประกาศนียบัตรเรียนดีทุกปีการศึกษา