อาจารย์ ดร.อรุโณทัย พงษ์วาท

อาจารย์ และเลขานุการสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่