อ.โบ๊ท
รพีพัฒน์ โกศาคาร

  • สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546
  • มีประสบการณ์ตรงในสายอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศหลากหลายตำแหน่ง เช่น วิศวกรซอฟท์แวร์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักวิเคราะห์ระบบ และที่ปรึกษาด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมการเงิน จากประเทศไทย อังกฤษ และสิงคโปร์
  • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการแนะแนวการศึกษาและการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา นักศึกษา ตั้งแต่สมัยเป็นผู้ควบคุมคุณภาพการสอนในชุมนุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เป็นผู้ฝึกหัดทางด้านจิตวิทยาภาษาสื่อประสาท (Neuro Linguistic Programming, NLP) จาก สภาจิตวิทยาภาษาสื่อประสาทนานาชาติ ประเทศอังกฤษ (ITANLP, UK) และโค้ชเน้นผลลัพธ์จากสถาบัน NLPCoach, Singapore
  • จบคอร์สการศึกษาด้านแนวคิดแบบมุ่งเน้นหาทางออกสำหรับธุรกิจ (Solution Focused Business Professional) จาก University of Wisonsin, US.
  • เป็นผู้เขียนหนังสือขายดี “มองข้ามปัญหาเป็น เห็นทางออก” จัดจำหน่ายโดยซ๊เอ็ดพับลิชชิ่ง รวมถึงเป็นเจ้าของเฟซบุ๊คเพจ ครูโบ๊ท Solution Focused Thinking และ ParentCoach สอนลูกวัยรุ่น ทั้งสองเพจมีเป้าหมายเดียวกันคือเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่จะพัฒนาสังคมไทยไปในทางที่ดีขึ้น