พี่จั่นเจาผู้น่ารัก
อ. อานัสไชย วรนันท์พัฒน์

ประวัติการศึกษา
2541 – 2545 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบัน  อาจารย์และติวเตอร์อิสระ ในจังหวัดเชียงใหม่ วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
2549 – 2555  อาจารย์พิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนวชิรวิทย์  เชียงใหม่
                    อาจารย์พิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
                    อาจารย์พิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 
                    อาจารย์พิเศษ วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
                    อาจารย์พิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่
                    อาจารย์รับเชิญติวพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนปัว  น่าน
                    อาจารย์รับเชิญติวพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนเชียงคำวิทยา  เชียงราย
                    อาจารย์รับเชิญติวพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนวัฒโนพายัพ  เชียงใหม่
                    อาจารย์รับเชิญติวพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนซื้อจี้ เชียงใหม่
                    อาจารย์รับเชิญติวพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสันกำแพง เชียงใหม่
                    อาจารย์รับเชิญติวพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  เชียงใหม่
                    อาจารย์รับเชิญติวพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนพระหฤทัย  เชียงใหม่
                    อาจารย์รับเชิญติวพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุโขทัยพิทยา  สุโขทัย
                    อาจารย์รับเชิญติวพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา  แม่ฮ่องสอน
                    อาจารย์รับเชิญติวพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนจุนวิทยาคม  พะเยา
                    อาจารย์รับเชิญติวพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนเขลางค์นคร  ลำปาง
 
2547 – 2549  อาจารย์ประจำโรงเรียนกวดวิชา วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร
                    อาจารย์พิเศษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนรัชดาวิทยาอุดรธานี
                    อาจารย์รับเชิญติวพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อุดรธานี
                    อาจารย์รับเชิญติวพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ อุดรธานี
                    อาจารย์รับเชิญติวพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
                    อาจารย์รับเชิญติวพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี
 
2546 – 2547   วิศวกรผู้ช่วยวิจัย คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 
ประวัติการบรรยาย
2558  วิทยากรรับเชิญ บรรยายเรื่อง “กำลังใจและการสร้างแรงบันดาลใจ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่  จำนวน  650 คน
                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่  จำนวน  540 คน
                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาวิละวิทยา เชียงใหม่  จำนวน  410 คน
                     วิทยากรรับเชิญ บรรยายเรื่อง “คิดเป็นเห็นอนาคต สู่ความคิดในแง่บวก”
                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่  จำนวน  650 คน
                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่  จำนวน  200 คน
          วิทยากรรับเชิญ บรรยายเรื่อง “คุณธรรม  คุณ น่ะ ทำ”
                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่  จำนวน  550 คน
                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่  จำนวน  640 คน
                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่  จำนวน  560 คน
                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  จำนวน  450 คน
                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  จำนวน  300 คน
 
2557   วิทยากรรับเชิญ บรรยายเรื่อง “คุณธรรม  คุณ น่ะ ทำ”
                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่  จำนวน  550 คน
          วิทยากรรับเชิญ บรรยายเรื่อง “ความรัก ความเข้าใจ และอนาคตที่เราใฝ่ฝัน”
                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่  จำนวน  650 คน
                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่  จำนวน  430 คน
          วิทยากรรับเชิญ บรรยายเรื่อง “คิดเป็นเห็นอนาคต สู่ความคิดในแง่บวก”
                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่  จำนวน  620 คน
          วิทยากรรับเชิญ บรรยายเรื่อง “กำลังใจและการสร้างแรงบันดาลใจ”
                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เชียงใหม่  จำนวน  90 คน
 
2556   วิทยากรรับเชิญ บรรยายเรื่อง “กำลังใจและการสร้างแรงบันดาลใจ”
                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน จักรคำคณาทร ลำพูน  จำนวน  540 คน
                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  จำนวน  420 คน
                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวมินราชูทิศ เชียงใหม่  จำนวน  300 คน
          วิทยากรรับเชิญ บรรยายเรื่อง “เพศศึกษา  ฮา....กริบ”
                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินราชูทิศ เชียงใหม่  จำนวน  130 คน
          วิทยากรรับเชิญ บรรยายเรื่อง “ความรัก ความเข้าใจ และอนาคตที่เราใฝ่ฝัน”
                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่  จำนวน  430 คน
                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน จักรคำคณาทร ลำพูน  จำนวน  560 คน
ผลงานหนังสือ
2556    เขียนหนังสือ เฉลยโควตา ม.เชียงใหม่ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์
2554    เขียนหนังสือ เฉลยโควตา ม.เชียงใหม่ วิชาคณิตศาสตร์ 10 พ.ศ.