ครูพี่เด่น
ชนพัฒน์ ปลื้มบุญ

ผลงาน , ประสบการณ์ทำงาน
  • อาจารย์พิเศษและวิทยากร​
  • วิชาภาษาไทย​
  • PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู​
  •  GAT วิเคราะห์เชื#อมโยง​


การศึกษา
  • .ศ. 2555 ปริญญามหาบ ัณฑิต (โท) การจัดการมหาบัณฑิต
สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
  • พ.ศ. 2553 ปริญญาบัณฑิต (ตรี)​ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
สาขาการสอนมัธยม
มนุษยศาสตร-์สังคมศาสตร์ วิชาเอก ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย