ครูป็อป
ณัฐพงศ์ นำศิริกุล

การการศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  •  ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจนานาชาติปักกิ่ง